Iсторико-патрiотичний клуб

"Алатир"


«Клубок сам собою покотиться згори: відкинь лиш камінь, що заважає йому. Не вчи його котитися, а лиш допомагай»

— Григорій Сковорода

Картосхеми

Тема. Стародавня історія України

На картосхемі відображено історичний процес, що тривав упродовж

C:\Users\Админ\Desktop\9.png

А. I–IV ст.

Б. V–VII ст.

В. VIIІ–IX ст.

Г. X–XI ст.

На карті заштриховано територіальні межі

C:\Users\Админ\Desktop\7.jpg

А. Антського царства.

Б. Великої Скіфії.

В. Боспорського царства.

Г. Трипільської культури.

Установіть відповідність між назвами античних міст-колоній Північного Причорномор’я і Криму та їхнім місцем розташування.

C:\Users\Админ\Desktop\9.png

 1. Ольвія
 2. Пантікапей
 3. Херсонес
 4. Тіра

Проаналізуйте зображену картосхему

C:\Users\Админ\Desktop\1.jpg

Картосхема дає змогу

 1. окреслити територію Антського царства.
 2. указати основний шлях грецької колонізації.
 3. визначити межі розселення племен трипільської культури.
 4. указати територію Боспорського царства.
 5. окреслити територію Великої Скіфії.
 6. указати напрямок походу перського царя Дарія І.
 7. визначити торговельний шлях «із варяг у греки».

Впишіть 3 цифри:

Який період відображено на карті?

А 9-7ст.дон.е.

Б. 6-4ст.дон.е.

В. 2 ст. до н. е. – 2 ст.

Г .3-7 ст.

Укажіть цифри, якими позначено землі східнослов’янських племінних союзів сіверян, волинян та деревлян за доби їх розселення в 7-8 ст.

А.1,2,3

Б.2,4,5

В.1,3,4

Г .2,3,4

Назву якого етноплемінного об’єднання давніх слов’ян слід позначити на місці дуги-пропуемф схемі?

А. венеди

Б. анти

В. склавини

Г. сіверяни

Тема. Київська держава

На карті позначена територія Київської Русі за часів правління

http://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/89/8977/2.jpg

А. Аскольда.

Б. Ігоря.

В. Володимира Великого.

Г. Ярослава Мудрого.

Зображені на карті межі Київської Русі відносяться до періоду правління

C:\Users\Админ\Desktop\1.jpg

А .Аскольда та Діра.

Б. Аскольда, Діра та Олега.

В. Олега, Ігоря та Ольги.

Г. Ольги, Святослава та Володимира.

На карті заштриховано території, що були приєднані до Київської Русі за князювання

C:\Users\Админ\Desktop\12.jpg

А. Олега.

Б. Ігоря.

В. Святослава.

Г. Володимира.

Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність князя

C:\Users\Админ\Desktop\1.jpg

А. Аскольда.

Б. Олега.

В. Ігоря.

Г. Святослава.

За наведеною картосхемою можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність київських князів

C:\Users\Админ\Desktop\6.jpg

А. Олега та Ігоря.

Б. Аскольда та Святослава.

В. Володимира Мономаха та Мстислава Великого.

Г. Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

.

На карті жирною лінією позначено кордони Київської Русі за часів князювання

C:\Users\Админ\Desktop\8.jpg

А. Ігоря Рюриковича.

Б. Святослава Ігоревича.

В. Володимира Великого.

Г. Ярослава Мудрого

Що на карті позначено суцільною жирною лінією?

C:\Users\Админ\Desktop\2.jpg

А. традиційний шлях збирання полюддя за часів князювання Олега

Б. шлях місії єпископа Адальберга до Києва та Константинополя

В. походи князя Святослава на Новгород і Візантію

Г. військово-торговельний «шлях із варягів у греки»

Який князь відіграв провідну роль в організації походів, напрямки яких позначено на карті?

C:\Users\Админ\Desktop\4.jpg

А. Ярослав Мудрий

Б. Володимир Мономах

В. Ярослав Осмомисл

Г. Данило Галицький

Зображену картосхему потрібно використовувати, характеризуючи боротьбу руських князів із

C:\Users\Админ\Desktop\10.jpg

А. хозарами

Б. монголами

В. печенігами

Г. половцями

На картосхемі зображено напрямок військових походів великого князя київського.

C:\Users\Админ\Desktop\13.jpg

Землі яких союзів племен увійшли до складу Русі в результаті цих походів?

А. полян і древлян

Б. волинян і білих хорватів

В. сіверян і в’ятичів

Г. уличів і тиверців

.Походи яких київських князів відображено на картосхемі?

C:\Users\Админ\Desktop\17.jpg

А. Кия та Аскольда

Б. Олега та Ігора

В. Ольги та Святослава

Г. Володимира Великого та Ярослава Мудрого

. Якої історичної інформації стосуються стрілки на карті?

А . походів перших князів Київської держави для збору данини з підвладних

племен

Б . напрямків походів князя Володимира Мономаха проти половців

В . першого походу монголів на українські землі

Г. напрямків просування монгольських орд хана Батия

Назвіть цифру, якою позначено Чернігівське князівство за доби роздробленості

А.1

Б.2

В.3

Г.4

У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих князівств на українських землях за доби роздробленості?

А. 1) Київське, 2) Волинське, 3) Галицьке, 4) Переяславське

Б. 1) Переяславське, 2} Київське, 3) Волинське 4) Чернігівське

В. 1) Волинське, 2) Київське, 3) Чернігівське, 4) Переяславське

Г. 1) Галицьке, 2) Волинське, 3) Чернігівське, 4) Київське

Які землі позначено штрихуванням на карті?

А. Терени Русі на початку князювання Святослава

Ігоровича

Б. терени Русі на початку князювання Во¬лодимира

Святославича

В. Терени Русі наприкінці князювання Володимира

Свя¬тославича

Г. Пприєднані землі до володінь Володимира

Святославича за його князювання

Тема. Галицько – Волинська держава. Монгольська навала

На картосхемі позначено Галицько-Волинську державу та князівства, залежні від неї, за правління

C:\Users\Админ\Desktop\6_15.jpg

А. Ярослава Осмомисла.

Б. Романа Мстиславовича.

В. Лева Даниловича.

Г. Юрія ІІ Болеслава

Коли відбувся похід монголів на Русь, позначений стрілками на карті?

А. 1222-1223рр.

Б. 1239-1240рр.

В. 1240-1241рр.

Г. 1241-1242рр

На картосхемі позначено кордони…

А. земель, на які поширив свою владу Данило Романович

напередодні монгольської навали

Б. Галицько-Волинської держави за наступників Данила

Романовича – Лева та його сина Юрія І

В. земель, що ввійшли до складу Монгольської імперії

внаслідок походів хана Батия

Г. Галицько-Волинської держави напередодні розпаду

Тема. Литовсько –руська держава. Українські землі у складі великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині 14- першій половині 16ст.)

Установіть відповідність між назвами воєводств Речі Посполитої, утворених на українських землях, та їхніми теренами, позначеними на карті.

C:\Users\Админ\Desktop\6.jpg

 1. Руське
 2. Київське
 3. Волинське
 4. Подільське

Укажіть комбінацію цифр, якими на карті «Українські землі у складі Литви, Польщі та інших держав» позначено землі Галичини, Поділля та Чернігово-Сіверщини

А. 1, 3, 6

Б. 2, 4, 6

В. 2, 3, 5

Г. 3, 5,

Коли правитель держави, територію якої заштрихованої на фрагменті карти, визнав васальну залежність Османської імперії?

А. 1449р.

Б. 1478р.

В. 1492р.

Г. 1502р.

Тема. Українські землі в складі Речі Посполитої (друга половина 16 ст.)

Укажіть цифри, якими позначено польські воєводства на українських землях до Люблінської унії.

А 1,2,5

Б 2,3,4

В 4,5,6

Г 1,4,5

У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих польських воєводств на українських землях після Люблінської унії?

А. 1) Белзьке, 2) Брацлавське, 3) Київське,

4) Волинське, 5) Подільське, 6) Руське

Б. 1) Руське, 2) Волинське, 3) Київське, 4) Белзьке,

5) Подільське, 6) Брацлавське

В. 1) Белзьке, 2) Подільське, 3) Київське, 4) Волинське,

5) Брацлавське, 6) Руське

Г. 1) Белзьке, 2) Волинське, 3) Київське, 4) Руське,

5) Брацлавське, 6) Подільське

Тема. Українські землі в складі Речі Посполитої (перша половина 17 ст.)

Тема . Національно – визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького середини 17ст.

Територію Війська Запорозького (Гетьманщини) відповідно до умов Зборівського договору (1649 р.) позначено на карті

А . C:\Users\Админ\Desktop\2.jpg Б. C:\Users\Админ\Desktop\3.jpg

В. Г. C:\Users\Админ\Desktop\5.jpg

Події якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХУІІ ст. відображено на картосхемі?

C:\Users\Админ\Desktop\1.jpg

А. від початку війни до Зборівського договору

Б. від Зборівського до Білоцерківського договору

В. від Білоцерківського договору до Переяславської ради

Г. від Переяславської ради до смерті Б. Хмельницького

Територію Гетьманщини, «…де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє роздавати тут обивателям віри православної грецької», позначено на карті

А. C:\Users\Админ\Desktop\13.png Б. C:\Users\Админ\Desktop\14.png

В. C:\Users\Админ\Desktop\15.png Г. C:\Users\Админ\Desktop\16.png

Якої історичної інформації стосуються стрілки на картосхемі?

А . походу козацького війська на чолі з Б. Хмельницьким у 1648 р.

Б . походів турецьких військ на чолі з султаном Мегмедом IV 1672-1678 рр.

В. першого Кримського походу 1687 р.

Г . походу шведського війська на чолі з Карлом XII в Україну 1708-1709 рр.

На картосхемі про події Національно-визвольної війни заштриховано українські землі, які…

А. лишалися у складі Польщі за Зборівським договором

1649 р.

Б. лишалися у складі Польщі за Білоцерківським

договором 1651 р.

В. визволені внаслідок операцій Війська Запорізького

1652 р.

Г. тимчасово визволені внаслідок російсько-

українського походу 1654 р.

Коли відбулися походи війська Богдана Хмельницьке го, позначені стрілками?

А. 1648 р. – 1649 р.

Б . 1649 р. – 1651 р.

В. 1651 р. – 1652 р.

Г . 1652 р. – 1654 р.

Тема. Українські землі наприкінці 50х -80-ті рр. 17 ст.

На карті заштрихована територія Гетьманщини відповідно до умов

C:\Users\Админ\Desktop\7.jpg

А. Зборівського мирного договору 1649 р.

Б. Білоцерківського мирного договору 1651 р.

В. Бахчисарайського мирного договору 1681 р.

Г. “Вічного миру” 1686 р.

На карті суцільною жирною лінією позначено розподіл українських земель між

C:\Users\Админ\Desktop\2.jpg

А. Річчю Посполитою та Османською імперією.

Б. Османською імперією та Великим князівством Литовським.

В. Великим князівством Литовським і Московським царством.

Г. Московським царством і Річчю Посполитою

Чи правильне твердження?

На карті заштриховано територію:

1.Українських земель, які ввійшли до складу Польського королівства внаслідок укладення Люблінської унії 1569 р.

2.Української козацької держави – Гетьманщини – відповідно до умов Зборівського мирного договору 1649 р.

C:\Users\Админ\Desktop\3.jpg

А. обидва варіанти правильні

Б. тільки 1-й варіант правильний

В. тільки 2-й варіант правильний

Г. обидва варіанти не правильні

На карті позначено територію Гетьманщини.

C:\Users\Админ\Desktop\7.jpg

А. за умовами Зборівського договору 1649 р., а також землі, втрачені за умовами Білоцерківського договору 1651 р.

Б. на час укладення українсько-російського договору 1654 р. та сусідні землі, контрольовані Військом Запорозьким у 1654–1657 рр.

В. на час укладення Гадяцького договору 1658 р. та землі, що були включені до складу Великого князівства Руського за його умовами.

Г. об’єднану гетьманом П. Дорошенком у 1668 р., та землі, над якими в 1671 р. Річ Посполита відновила свою владу.

Укажіть цифри, якими на картосхемі позначено Лівобережну Гетьманщину, Правобережну гетьманщину та Запоріжжя в 60- 80 ті роки 17 ст.

А. 1,2,5

Б. 2,3,5

В. 3,4,5

Г. 1,3,5

На карті «Українські землі 60-80-х рр. 19 ст.» заштриховано землі, які:

А. перебували під контролем Польщі та Московії

відповідно до Андрусієського договору

Б. опинилися під владою Османської імперії та гетьмана

П. Дорошенка за Бучацьким миром

В. переходили під владу Московії за Бахчисарайським

мирним договором

Г. лишалися у складі Польщі відповідно до умов

«Вічного миру»

Якою цифрою позначено на карті польське воєводство, утворене на українських землях у 30-х роках 17 ст.

А.1

Б. 2

В. 3

Г. 4

Тема. Українські землі на прикінці 17- у першій половині 18 ст..

На карті стрілками позначено напрямки походів

C:\Users\Админ\Desktop\11.jpg

А. турецько-татарського війська під час Хотинської війни 1620-1621 рр.

Б. козацько-трансільванських військ полковника А. Ждановича 1656-1657 рр.

В. турецько-татарсько-козацького війська 1672 р., 1677-1678 рр.

Г. козацьких загонів гетьмана П. Орлика та його союзників у 1711 р., 1713 р.

Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана

C:\Users\Админ\Desktop\1 - копия.jpg

А. Д. Вишневецького.

Б. П. Сагайдачного.

В. Б. Хмельницького.

Г. П. Дорошенка.

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?

C:\Users\Админ\Desktop\6.png

А.Б. Хмельницького

Б.І. Виговського

В.Д. Многогрішного

Г.І. Самойловича

Якими цифрами на карті позначено території, на які розповсюджувалася влада І. Мазепи в 1704 — 1708 рр.?

C:\Users\Админ\Desktop\10.jpg

А. 1, 2

Б. 1, 3

В. 2, 3

Г. 1, 2, 3

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?

C:\Users\Админ\Desktop\7.jpg

А. П. Тетері

Б. І. Самойловича

В. Ю. Хмельницького

Г. І. Мазепи

. Коли території, заштриховані на карті «Українські землі у 18 ст.», опинилися під владою Російської імперії?

А. 1772 р.

Б .1775 р.

В. 1793 р.

Г. 1795 р

На карті, присвяченій подіям та процесам на українських теренах наприкінці 17-у першій половині 18 ст., заштриховано землі

А . Правобережної та Лівобережної України,

Слобожанщини, Запоріжжя

Б. Лівобережної та Слобідської України, Запоріжжя

В. Лівобережної, Слобідської, Західної України,

Запоріжжя

Г. Західної та Правобережної України,

Слобожанщини, Запоріжжя

Тема. Українські землі у другій половині 18 ст.

На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої.

Результати якого з поділів відображено на карті?

C:\Users\Админ\Desktop\8.jpg

А. тільки Першого

Б. Першого та Другого

В. тільки Другого

Г. Другого та Третього

На картосхемі суцільною жирною лінією позначено кордон Речі Посполитої.

C:\Users\Админ\Desktop\11.jpg

Штрихуванням на картосхемі позначено територію

А. передану Річчю Посполитою Османській імперії за умовами Бучацького договору (1672 р.).

Б. уключену до складу Речі Посполитої за умовами «Вічного миру» (1686 р.).

В. приєднану до володінь Австрійської монархії Габсбургів за результатами першого поділу Речі Посполитої (1772 р.).

Г. уключену до складу Російської імперії за результатами третього поділу Речі Посполитої (1795 р.).

Проаналізуйте зображену картосхему.

C:\Users\Админ\Desktop\15.jpg

Картосхема дає змогу

 1. визначити події першого Кримського походу московсько-українського війська (травень-червень 1687 р.).
 2. указати місце остаточної ліквідації царським урядом Запорозької Січі.
 3. визначити межі територій, охоплених козацьким повстанням на чолі з С. Палієм.
 4. окреслити межі «Великого князівства Руського» за Гадяцьким договором.
 5. визначити хід бойових дій Північної війни на українських землях.
 6. указати території, що за умовами Бахчисарайського договору, мали залишатися незаселеними.
 7. окреслити території, на які поширювалася влада гетьмана І. Мазепи.

Впишіть цифри:

Тема. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18- у першій половині 19 ст.

Якою цифрою позначено на картосхемі українські землі, які за першим поділом Речі Посполитої відійшли Австрійської імперії?

А.1

Б.2

В.3

Г.4

Коли території, заштриховані на карті «Українські землі у 18 ст.», опинилися під владою Російської імперії?

А. 1772 р.

Б. 1775р.

В. 1793 р

Г. 1795р.

Якою цифрою позначено українські терени, приєднані до Російської імперії внаслідок російсько-турецької 1787-1791 рр.?

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. 4

.

Тема. Культура України кінця 18- першої половини19 ст.

Тема. Наддніпрянська Україна в другій половині 19 ст.

На карті заштриховано районну спеціалізацію наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:

C:\Users\Админ\Desktop\4.jpg

А. товарного садівництва

Б. товарного бурякового виробництва

В. товарного виноробства

Г. товарного зернового виробництва

Якими цифрами позначено українські губернії, щоналежали до складу Новоросійсько-Бессарабського генерал- губернаторства в середині 19 ст.?

А. 1, 3, 4

Б. 2, 3, 4

В. 2, 4, 5

Г. 3, 4, 5

У якому з варіантів цифри, що позначають губернії підросійської України в другій половині 19 ст., відповідають назвам генерал – губернаторств?

А. 1. Новоросійське. 2. Київське. 3. Малоросійське

Б. 1. Київське. 2. Малоросійське. 3. Новоросійське

В. 1.Малоросійське. 2. Новоросійське, 3. Київське

Г. Київське. 2. Новоросійське. 3. Малоросійське

Установіть відповідність між назвами мій у складі Російської імперії в середині 19 ст. та їх місцерозташуванням, позначеним буквами на карті.

1 Чернігівська

2 Волинська

3 Подільська

4 Катеринославська

Якими цифрами позначено гeбернії, утворені на землях колишньої Гетьманщини та Слобожанщини?

А. 1,2,5

Б . 1,3,4

В. 2,3,5

Г. 2,4,5

 

На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці XIX — на початку XX ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у

C:\Users\Админ\Desktop\1 - копия.png

А. видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.

Б. вирощування цукрового буряку та виробництво цукру.

В. розведення худоби та переробку м’яса й шкіри на експорт.

Г. видобування нафти та виробництво нафтопродуктів

Тема . Західноукраїнські землі в складі Австро – Угорської імперії у другій половині 19 ст.

Назву якого історико-географічного регіону слід уписати на місці дуги-пропуску на карті «Українські землі у складі Австрійської імперії в першій половині 19 ст.»?

А. Північна Буковина

Б .Закарпаття

В. Східна Галичина

Г. Західне Поділля

Тема. Культура України кінця 18в другій половині 19 – на початку 20 ст.

Тема Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр.

На картосхемі заштриховано

C:\Users\Админ\Desktop\2.png

А. межі єпархій греко-католицької церкви на початку XX ст.

Б. території губерній, на які в 1911 р. було поширено земську реформу.

В. район розміщення головних підприємств синдикату «Продвугілля».

Г. регіон масової трудової еміграції селян до Північної Америки

Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі українських губерній у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

А. 1) Волинська, 2) Харківська, 3) Катеринославська

Б. 1) Волинська, 2) Полтавська, 3) Катеринославська

В. 1) Подільська, 2) Харківська, 3) Херсонська

Г. 1) Волинська, 2) Полтавська, 3) Херсонська

Тема . Західноукраїнські землі в складі Австро – Угорської імперії в 1900-1914 рр.

Тема . Україна в Першій світовій війні.

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?

C:\Users\Админ\Desktop\5.jpg

А. капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

Б. вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

В. демократична революція та повалення самодержавства в Росії

Г. створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті? C:\Users\Админ\Desktop\8.png

А. Галицької битви (1914 р.)

Б. Карпатської операції (1915 р.)

В. Горлицької операції (1915 р.)

Г. Брусиловського прориву (1916 р.)

Якими цифрами на карті позначено території Російської імперії, приєднання яких до своїх володінь планувала Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни?

C:\Users\Админ\Desktop\1svvna.jpg

А) 2, 3

Б) 3, 4

В) 4, 1

Г) 1, 2

Які воєнні події Першої світової війни передували встановленню лінії фронту, позначеної на картосхемі?

А. Галицька битва (серпень – вересень 1914р.)

Б . Горлицький прорив (травень – жовтень1915 р.)

В . Брусилівський прорив (червень-серпень 1916 р.)

Г. Битва на Лисоні (серпень – вересень 1916 р.)

Тема. Українська революція

На карті заштриховано територію

1.поширення повноважень Генерального секретаріату відповідно до «Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні».

2.на яку Генеральний секретаріат поширив свою владу після падіння Тимчасового уряду.

3.передану Українській Народній Республіці за умовами Брест-Литовського мирного договору.

C:\Users\Админ\Desktop\9.jpg

А.1, 2

Б. 2, 3

В. 1, 3

Г. 1, 2, 3

Які території позначено кольором на картосхемі?

А. Автономна Україна в кордонах, окреслених інструкцією Тимчасового уряду Генеральному секретаріатові від (17)4 серпня 1917 р.

Б. Території, приєднані до України за ухвалою Третього Універсалу Центральної Ради.

В. Українська Народна Республіка в кордонах, заявлених Третім Універсалом Центральної Ради,

Г. Українська Народна Республіка за Брестським мирним договором

Тема. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920рр.)

На карті заштрихована територія

C:\Users\Админ\Desktop\1.jpg

А. Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.

Б. контрольована Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р.

В. передана УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.

Г. окупована військами Антанти наприкінці січня 1919 р.

Перебіг яких подій відображено на карті?

C:\Users\Админ\Desktop\5.jpg

А. витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та М. Григор’єва військ Антанти з Півдня України та Криму

Б. контрнаступ Червоної Армії та розгром військ генерала А. Денікіна на Сході та Півдні України в 1919 р.

В. контрнаступ Червоної Армії та розгром військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.

Г. придушення в 1921 р. антибільшовицьких селянських повстань Півдня України та Криму військами Південного фронту під командуванням М. Фрунзе

Територію якого державного утворення позначено на карті жирною лінією?

C:\Users\Админ\Desktop\3.jpg

А. Української Народної Республіки (листопад 1917 р.)

Б. Української Держави П. Скоропадського (квітень 1918 р.)

В. Української Народної Республіки (січень 1919 р.)

Г. Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1921 р.)

Проаналізуйте зображену картосхему.

C:\Users\Админ\Desktop\12.jpg

Картосхема дає змогу

 1. вказати райони антигетьманського повстанського руху влітку 1918 р.
 2. визначити кордони Української Держави гетьмана П. Скоропадського.
 3. вказати напрямки загального наступу німецько-австро-угорських військ у лютому-квітні 1918 р.
 4. окреслити район формування українських радянських повстанських дивізій.
 5. вказати межі територій регіональних радянських республік, утворених більшовиками в січні-березні 1918 р.
 6. визначити один із підсумків переговорів українсько-німецької та радянської делегацій у травні 1918 р.
 7. охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій Української Народної Республіки.

Впишіть 3 цифри:

Територію якого державного утворення заштриховано на картосхемі?

А . автономної України в серпні 1917 р.

Б .УНР у листопаді 1917 р.

В. Української Держави влітку 1918 р.

Г. УСРР на початку 1921 р.

Проаналізуйте зображену картосхему

C:\Users\Админ\Desktop\3.jpg

Картосхема дає змогу

 1. визначити перебіг подій першої війни радянської Росії проти Української Народної Республіки (грудень 1917 – лютий 1918 р.).
 2. вказати напрямки загального наступу Добровольчої армії генерала А. Денікіна в травні–червні 1919 р.
 3. вказати межу просування польських військ під час польсько-радянської війни (квітень–жовтень 1920 р.).
 4. показати лінію розмежування військ у Першій світовій війні на момент укладення перемир’я на Східному фронті в грудні 1917 р.
 5. окреслити територію ЗУНР відповідно до ухвали Української Національної Ради 19 жовтня 1918 р.
 6. визначити кордони Української Народної Республіки згідно з III Універсалом Української Центральної Ради (листопад 1917 р.).
 7. визначити радянсько-польський кордон за Ризьким мирним договором у березні 1921 р.

Впишіть 3 цифри:

Перебіг яких подій відображено на карті?

C:\Users\Админ\Desktop\11.jpg

А) Витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та М. Григор’єва військ Антанти з Півдня України та Криму

Б) Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала А. Денікіна на Сході та Півдні України в 1919 р.

В) Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.

Г) Придушення в 1921 р. антибільшовицьких селянський повстань Півдня України та Криму військами Південного фронту М. Фрунзе

Якою цифрою на карті позначено район дій повстанських загонів Н. Махна проти гетьманської адміністрації, німецьких і австрійських окупаційних військ?

C:\Users\Админ\Desktop\12.jpg

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

З якими подіями першої половини 20 ст. пов’язана територія, заштрихована на картосхемі?

А. із включенням до складу Польщі за Ризьким договором 1921 р.

Б. з утворенням Станіславівського воєводства Польщі

В. Із включенням до складу Румунії за Сен-Жерменським мирним

договором 1919 р.

Г. з окупацією Угорщиною в листопаді 1938 — березні 1939 рр.

На картосхемі штрихуванням позначено територію

C:\Users\Админ\Desktop\2.png

А. формування радянських повстанських загонів улітку 1918 р.

Б. контрольовану Добровольчою армією генерала А. Денікіна в жовтні 1919 р.

В. створення численних парафій Української автокефальної православної церкви в 1921—1930 рр.

Г. уражену масовим голодом 1921—1923 рр.

Тема. Українська СРР в умовах нової економічної політики(1921-1928рр)

Тема . утвердження тоталітарного режиму.

Тема. Західна Україна в 1921-1939рр.

Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання

C:\Users\Админ\Desktop\karta_2.png

Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі штрихуванням?

C:\Users\Админ\Desktop\7.png C:\Users\Админ\Desktop\6.png C:\Users\Админ\Desktop\5.png C:\Users\Админ\Desktop\4.png

А. Б. В. Г.

Якою цифрою на карті позначено землі, українське населення яких влада вважала «громадянами румунського походження, які забули рідну мову»?

C:\Users\Админ\Desktop\10.jpg

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

У якому році до складу УРСР увійшли території, заштриховані на картосхемі?

C:\Users\Админ\Desktop\14.jpg

А. 1938 р.

Б. 1939 р.

В. 1940 р.

Г. 1941 р.

. Якими цифрами позначено області УРСР, в 1940 р.?

C:\Users\Админ\Desktop\task_1_1.png

А. 1,3

Б. 1,4

В. 2,3

Г. 4,5

Якими цифрами на картосхемі позначені польські воєводства на землях Східної Галичини в міжвоєнний період (1921-1938рр.)?

А. 1,4,5

Б. 1,3,4

В. 2,4,5

Г. 1,2,3

У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували західноукраїнські землі в міжвоєнний період?

А. 1) Польща; 2) Чехословаччина; 3) Румунія

Б. 1) Чехословаччина; 2) Польща; 3) Румунія

В. 1) Румунія; 2) Польща; 3) Чехословаччина

Г. 1) Румунія; 2) Чехословаччина; 3) Польща

Тема. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.)

На картосхемі відображено перебіг подій

C:\Users\Админ\Desktop\4.jpg

А.Київської оборонної операції.

Б. Битви за Дніпро.

В. Умансько-Ботошанської операції.

Г. Корсунь-Шевченківської операції.

Установіть відповідність між пронумерованим на картосхемі адміністративним окупаційним утворенням часів Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) та його назвою й підпорядкуванням

C:\Users\Админ\Desktop\2.jpg

А. рейхскомісаріат «Україна»

Б. дистрикт «Галичина» у складі Генерал-губернаторства

В. військова адміністрація німецького командування

Г. рейхскомісаріат «Остланд»

Д. провінція «Трансністрія» під управлінням румунської адміністрації

На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на

. C:\Users\Админ\Desktop\6.jpg

А. вересень 1941 р.

Б. листопад 1942 р.

В. березень 1943 р.

Г. жовтень 1943 р.

На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на

C:\Users\Админ\Desktop\8.jpg

А) листопад 1941 р.

Б) липень 1942 р.

В) грудень 1943 р.

Г) лютий 1944 р.

На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на

C:\Users\Админ\Desktop\9.jpg

А) серпень 1941 р.

Б) жовтень 1941 р.

В) січень 1944 р.

Г) червень 1944 р.

Коли просування Україною військ Німеччини та Румунії сягнуло позначеної лінії фронту?

А . ЗО червня 1941 р.

Б. 10 липня 1941 р.

В. 10 вересня 1941 р.

Г .31 січня 1942

Тема. Україна в перші повоєнні роки(1945 – на початку 50-х рр.)

На карто-схемі заштриховано територію, що увійшла до складу УРСР на підставі договору між СРСР та

C:\Users\Админ\Desktop\18.jpg

А. Румунією.

Б. Польщею.

В. Чехословаччиною.

Г. Угорщиною.

Якою цифрою на картосхемі позначено область, що з’явилася на картах адміністративно- територіального устрою УРСР на у 1946 рр.?

А. 1

Б. 2

В. З

Г. 4

.

Тема Україна в умовах десталінізації.(1953-1964 рр)

У якому році до складу УРСР увійшла територія, заштрихована на картосхемі

C:\Users\Админ\Desktop\2.jpg

А. 1939 р.

Б. 1940 р.

В. 1945 р.

Г. 1954 р.

Якими цифрами на карто-схемі позначено області, що з’явилися на картах адміністративно-територіального устрою УРСР у 1954 р.?

А. 1, 5

Б. 2,5

В. 2,3

Г. 3,4

Установіть хронологічну послідовність включення до складу Української РСР територій, позначених на карті буквами.

C:\Users\Админ\Desktop\7.jpg

1.

2.

3.

4.

Тема. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965 – 1985рр.)

Тема. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежної України (1985-1991рр.)

Тема .Україна в умовах незалежності.

Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі областей сучасної України

 

А. 1) Тернопільська; 2) Житомирська;

3) Луганська; 4) Херсонська

Б. 1) Івано – Франківська; 2) Тернопільська;

3) Херсонська; 4) Луганська

В. 1) Івано – Франківська; 2) Житомирська;

3) Харківська ; 4) Херсонська

Г. 1) Тернопільська; 2) Житомирська;

3)Харківська; 4) Луганська

Розробка сайтів - Віталій Ткач