Iсторико-патрiотичний клуб

"Алатир"


Забудеш рідний край – твоє всохне коріння.

— Павло Тичина

Основні поняття

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

ТЕМА 2. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Авари – тюркські племена, що перебували в українських степах у VIVII ст. Авари у на початку VII ст. знищили антський військовий союз


Анімізм віра в існування душі та духів


Анти – східнослов’янські племена, які проживали у басейні р. Дніпро. У IV-VII ст. існував антський військово-племінний союз, який на початку VII ст. був знищений аварами. Остання згадка про антів датується 602 р. Деякі вчені (зокрема М. Грушевський) вважають антів праукраїнцями


Античні поліси у Північному – Причорномор’ї – грецькі міста-держави, що перебували на території Північного Причорномор’я та Криму протягом VII ст. до н. е. – IV ст. н.е. З’являються в результаті Великої грецької колонізації. У І ст. до н. е. грецькі поліси потрапляють під владу Римської держави. Античні міста-держави на Північному Причорномор’ї остаточно були знищенні готами та гунами.

Найвідоміші античні міста-держави на території України: Феодосія, Херсонес (біля сучасного Севастополя), Ольвія (біля Миколаєва), Кіркінікіда (сучасна Євпаторія), Пантікапей (сучасна Керч), Тіра (біля сучасного Бєлгород-Дністровського)…


Антропогенез – процес виникнення і формування фізичного типу людини, первісного розвитку її трудової діяльності, мови та суспільних відносин


Архантропи – найдавніші викопні люди


Археологічна культура – сукупність історичних джерел, що належать до одного часу,знаходяться на одній території і мають місцеві особливості, подібність


Археологія – наука, що досліджує речові пам’ятки історії


Археологічна памятка –група знайдених в одному місці речей, які є  матеріальними рештками діяльності людини або змінені її працею


Боспорське царство – об’єднання у V ст. до н. е. грецьких полісів на Керченському та Таманському півостровах зі столицею у м. Пантікапей


Бронзовий вік – історичний період, який тривав з кінця 3 тис. до н. е. по 1 тис. до н. е. і характеризується поширенням виробів із бронзи


Білі хорвати – східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Західної України (Карпати). Білі хорвати останніми серед усіх східнослов’янських племен були приєднані до Київської держави (Русі – України)(наприкінці Х ст.)


Велика грецька Колонізація – процес масового заселення греками узбережжя Середземного та Чорного морів, що розпочався у VIII ст. до н. е.


Велике переселення Народів – масовий рух племен і народів Європи та Азії, що розпочався у 375 р. із вторгненням тюркських племен гунів у Європу (у північну частину Римської імперії)

Велике розселення

слов’ян масове розселення слов’янських племен на території

Центральної, Східної та Південної Європи, що тривало

протягом V –VII ст.

Венеди слов’янські племена, проживали у басейні р. Вісла.; перша

назва слов’янських племен, яка зустрічається в працях

римських авторів

Відтворююче

Господарство землеробство і скотарство

Віче народні збори у слов’ян

Волиняни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території

сучасної Правобережної України (Волинь)

Волхви назва давньоруських (слов’янських) язичницьких

священнослужителів

Готи германські племена, що перебували на території України у III-IV

ст.

Гуни тюркські племена, що приходять в українські степи у IV ст.

Дажбог бог сонця давніх слов’ян

Деревляни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території

сучасного українського Полісся (р. Тетерів)

Екзогамія заборона вступати в шлюб усередині роду

Енеоліт мідно-кам’яний вік, історичний період, який тривав протягом

4-3 тис. до н. е. і характеризується поширенням виробів з міді

Етногенез процес становлення та розвитку етносу

Етнос сукупність народів, що проживають на спільній території,

мають спільне походження, спільну мову, традиції та релігійні

уявлення.

Залізний вік історичний період, який розпочався у І тис. до н. е. і

характеризується поширенням виробів із заліза

Землеробські племена осілі племена, що займалися землеробством та осілим

скотарством

Ініціація обряди в родовому суспільстві, що пов’язані з переходом

юнаків та дівчат у категорію дорослих чоловіків та жінок

Історичні джерела пам’ятки минулого, за якими відбувається вивчення історії

людства. Бувають: речові, писемні та усні

Кам’яний вік найдовший культурно-історичний період у розвитку людства,

коли основні знаряддя праці виготовлялися переважно з

каменю, кістки та дерева. Тривав від появи першої людини (в

Україні близько 1 млн. р. тому) до віку обробки металів (4 тис.

до н.е.).

Кіммерійці проіранські кочові племена, що проживали на Північному

узбережжі Чорного моря у ІХ-VII ст. до н.е.

Згадуються в «Одіссеї» Гомера.

Колонізація процес заселення та освоєння нових земель

Кочові племена

(кочівники, номади)племена, що займалися кочовим скотарством і постійно

пересувалися в пошуках нових пасовищ

Кроманьйонець (неоантроп)сучасний тип людини, що з’явився близько 35 тис. р.

тому. Нomosapiens – людина розумна

Ремесло дрібне виготовлення готових виробів за допомогою простих

знарядь праці для задоволення широких побутових потреб

Магія віра у вміння людини, звертаючись до надприродного світу,

керувати світом людей та природи

Матріархат форма суспільного устрою, яка характерна для раннього

первісного ладу і характеризується панівним становищем у

родині жінки та наслідуванням майна за материнською лінією

Мезоліт середній кам’яний вік, що тривав з 10 тис. до н. е. по 6 тис. До н. е.

Мезоліт Середня кам’яна доба – епоха кам’яної доби (12,000-7,000 до н.е), що була перехідною між палеолітом і неолітом. Також, деколи вживається назва епіпалеоліт

Неандерталець (пелеантроп)тип людини, що виник близько 150 тис. р. тому

Неоліт новий кам’яний вік, що тривав з 6 тис. до н. е. по 4 тис. до н. е.

Неолітична революція перехід від привласнюючого господарства до

Відтворюючого та інші зміни в життєдіяльності людини, які відбулися під час неоліту

Палеоліт давній кам’яний вік, що тривав в Україні з 1 млн. р. тому до 11

тис. до н. е.

Патріархат період родового ладу, для якого характерна панівна роль

чоловіка в господарстві, суспільстві та родині

Пектораль нагрудна золота прикраса скіфських царів, що має форму

півмісяця

Перун бог грому та блискавки давніх слов’ян

Плем’я об’єднання декількох родових общин

Поліс античне місто-держава

Поляни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території

сучасної Київщини (р. Дніпро)

Привласнююче

Господарство збиральництво, мисливство, рибальство, тобто господарство,

коли людина «привласнювала» дари природи

Рід об’єднання кровних родичів за материнською лінією

Родова община община кровних родичів, які проживали спільно і разом вели

Господарство

Релігія особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини

Сармати проіранські кочові племена, що проживали у Причорномор’ї у

ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.

Сіверяни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території

сучасної Чернігівщини (р. Десна)

Скіфи проіранські кочові племена, що прийшли в українські степи у

VII ст. до н. е. і уторили державу – Велика Скіфія. Згадуються

Геродотом. У ІІІ ст. до н.е. були витіснені сарматами. Частина

скіфів залишилася у Криму, де утворила державу – Мала

Скіфія (ст. Неаполь-Скіфський), яка проіснувала до ІІІ ст. н.е. і

занепала під тиском готів

Склавіни слов’янські племена, що проживали у басейні р. Дунай

Слов’яни етнос, народи якого проживають на території Центральної та

Східної Європи (від р. Одер на Заході до р. Дніпра на Сході).

Три групи слов’ян: західні слов’яни (словаки, чехи, поляки,

полабські слов’яни), східні слов’яни (українці, росіяни,

білоруси), південні слов’яни (хорвати, серби, чорногорці,

македонці, болгари, словенці)

Таври корінне населення Криму протягом V ст. до н.е. – XI ст. н.е.

Тиверці східнослов’янські союзи племен, що проживали у міжріччі

Дністра та Прут

Тотемізм віра в спільного для конкретного роду (племені) предка

(тварини чи птаха)

Трипільська культура археологічна культура землеробських племен, які

Проживали на Правобережжі України в 4 – 3 тис. до н.е.

Уличі східнослов’янські союзи племен, що проживали у пониззі

Дніпра, від р. Рось до Чорного моря

Фетишизм поклоніння предметам неживої природи, віра в надприродні

властивості матеріальних речей

Фратрія підрозділ плем’я, який складався з декількох родів

Хозари східні сусіди східних слов’ян IV-X ст. Утворили державу

Хозарський каганат і певний період збирали данину із

східнослов’янських племен. Іудеї. Знищені руським князем

Святославом у другій половині Х ст.

Язичництво поклоніння силам природи, віра в багатьох богів

ТЕМА 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-Україна)

Держава це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Балканські походи походи київського князя Святослава 968-972 рр. на землі

Дунайської Болгарії

Білі хорвати східнослов’янські союзи племен, що проживали на території

сучасної Західної України (Карпати). Білі хорвати останніми

серед усіх східнослов’янських племен були приєднані до

Київської держави (Русь – Україна) (наприкінці Х ст.)

Бояри представники правлячого стану у Київській державі (Русь –

Україна), які посідали друге після князя, панівне становище в управлінні державою

Боярська рада найвища рада при князеві, яка складалася з представників боярства, княжої дружини, а згодом із духовенства

Варяги народи Скандинавського півострова. Інша назва: нормани,

вікінги, північні люди

Волиняни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території

сучасної Правобережної України (Волинь)

Вотчинне землеволодіння феодальна земельна власність, яку можна було вільно

передавати у спадок, продавати, дарувати тощо.

Деревляни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території

сучасного українського Полісся (р. Тетерів)

Десятинна церква святої

Богородиці перша кам’яна церква на Русі, побудована за часів

Володимира Великого у 989 – 996 рр.

Дружина постійне військо князя, члени якого брали участь в управлінні

Державою

Дружинники представники правлячого стану Київської Русі, що посідали третє, після бояр, місця у її соціальній структурі; складали найближче оточення князя і допомагали йому в усіх справах, отримуючи за це відповідну матеріальну винагороду.

Дуумвірат правління двох правителів

Духівництво представники привілейованої соціальної верстви Київської Русі; окрема категорія осіб у церкві, священнослужителі, які виконують релігійні обряди і служби. У православній церкві поділяється на чорне та біле

Закупи категорія залежних селян у Київській державі (Русі – Україні) XI—XIII ст.; тимчасово залежні селяни, які через різні обставини втратили власне господарство і змушені були працювати на власника землі за купу (грошову позичку).

«Змієві вали» назва системи укріплень, яка захищала Київ від нападів кочівників з півдня, сходу і заходу, Водночас це грандіозні земляні укріплення (насипи висотою 6–8 м і шириною 14–16 м), залишки яких розташовані майже по всій лісостеповій та степовій території України. Загальна довжина близько 2 000 км

Ізгої особи, котрі з певних причин випали зі своїх соціальних груп населення Київської держави ( Русі- України) й втратили з ними зв’язок; були особисто вільними, їхнє життя охоронялося високими штрафами

Київська держава

(Русь – Україна) середньовічна держава східних слов’ян із центром у м. Київ.

Князь правитель держави на Русі. Раніше – керівник війська,

племені, роду

Куявія південний центр східних слов’ян. Руська земля із центром у м.

Київ за назвою арабських мандрівників

Митрополія церковно-територіальна одиниця, яку очолює митрополит

Міжусобні війни громадянські війни всередині держави за владу

Монархія форма державного правління, у якій влада передається по

спадковості

Печеніги тюркські племена, що панували в українських степах Х-ХІ ст.

Племінний союз об’єднання декількох племен; перехідний етап на шляху до

виникнення держави

Повоз повинність у Київській Русі, що полягала в обов’язку поставляти с/г продукти в установлені князем місця.

Запровадила княгиня Ольга

Погост місце збору данин. На погости Русь поділила княгиня Ольга

Полюддя збір данини, під час якого князь об’їжджає свої володіння

Поляни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території

сучасної Київщини (р. Дніпро)

Помісне землеволодіння феодальна земельна власність, яка надавалася за службу у

війську чи при дворі й яку не можна було за¬повідати, продавати тощо.

Русь 1) синонім слова «слов’яни» в період об’єднання східнослов’янських племен в одну державу; 2) назва, як4а застосовувалася у літописі насамперед до варягів, котрі становили дружину давньоруських князів; 3) назва Київської держави, починаючи з ІХ ст.

Руська земля 1)у вузькому розумінні – полянські землі у Середньому Подніпров’ї; 2) державне утворення з центром у Києві, яким давньоруські князі правили спираючись на свою дружину – «русь»

«Руська правда» перший писемний звід законів на Русі 1036 р. часів Ярослава

Мудрого

Роздробленість

політична розпад єдиної держави на окремі незалежні державні утворення

Рядовичі категорія залежного населення Київської держави (Русі –України), що згадується в історичних джерелах ХІ-ХН ст.; селяни, які укладали із землевласником договір (ряд) про найм і відповідно до цього працювали в його господарстві.

Сіверяни східнослов’янські союзи племен, що проживали на території

сучасної Чернігівщини (р. Десна)

Славія північний центр східних слов’ян з центром у м. Новгород за

назвою арабських мандрівників

Смерди переважна більшість селянства Київської держави (Русі –України) IX—XIII ст.; особисто вільні селяни, які мали власне господарство, земельні наділи, виплачували данину державі й виконували на її користь певні повинності.

Східний похід похід київського князя Святослава 964-966 рр. проти Волзької

Булгарії та Хазарського каганату

Суспільні стани – групи суспільства, які мають закріплені законом права та

обов’язки.

Тиверці східнослов’янські союзи племен, що проживали у міжріччі

Дністра та Прут

Уличі східнослов’янські союзи племен, що проживали у пониззі

Дніпра, від р. Рось до Чорного моря

«Устав земляний» зведення законів усного звичаєвого права за часів Володимира

Великого

Урок (оброк) точний розмір данини, що встановила княгиня Ольга

Усобиця незлагода, внутрішній розбрат, війна між якими – небудь суспільними групами або особами в державі.

Хозари східні сусіди східних слов’ян IV-X ст. Утворили державу

Хозарський каганат і певний період збирали данину із

східнослов’янських племен. Іудеї. Знищені руським князем

Святославом у другій половині Х ст.

Холопи назва залежних людей у Київській державі ( Русі – Україні, що використовувалася стосовно осіб, котрі перебували у повній залежності від свого господаря, що вживалася поряд із назвою «челядь».

Християнство світова релігія, яка виникла в І ст. і основується на вченні

Ісуса Христа. У 1054 р. християнство офіційно розкололося на

католицизм із центром у м. Рим та православ’я із центром у м.

Константинополь. Русь була охрещена за східним,

православним зразком

Челядь різні категорії населення Київської держави (Русі – України), що втратили своє господарство і пра-цювали на землевласника. їх дозволялося продавати, дарувати, передавати в спадщину тощо

Червенські міста східнослов’янська територія (Західна Україна), що була

останньою приєднана до Київської держави (Русі – України) князем Володимирому 982 р.

Шлюбна дипломатія встановлення дипломатичних зв’язків засобом укладання

шлюбів між правлячими родинами

Билини народні епічні пісні, які були поширені на Русі у Х-Х! ст. й передавалися з уст з уста.

Літописи історичні твори, в яких розповідь велася за роками, події та факти викладалися у хронологічній послідовності, по мірі того, як вони відбувалися.

Мозаїка зображення або візерунок, виконане з окремих, щільно припасованих один до одного і закріплених на цементі різноко-льорових шматочків скла, камінчиків тощо.

Фреска картина, написана фарбами (водяними або на вапняному молоці) на свіжій вогкій штукатурці.

Ікона у православ’ї та католицизмі – зображення Христа, Богородиці, святих і подій зі Святого Письма, виконане в техніці живопису, мозаїки або рельєфу.

Книжкова мініатюра невеличкий кольоровий малюнок у сгаровинному рукописі

чи книзі.

ТЕМА 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА. МОНГОЛЬСЬКА НАВАЛА

Баскак намісник монгольського хана, який збирав податки з

підлеглого населення

Вотчина (отчина) право приватної власності на землю, яка передавалась по

спадковості, від батька до сина

Золота Орда держава монголо-татар з центром у м. Сарай. Була заснована у

1242 р. ханом Батиєм

Золотоординське ярмо,

Монголо-татарське ярмо

(іго) залежність руських земель від Золотої Орди. Русичі повинні

були платити монголам данину, брати участь у військових

походах монголів, а руські князі змушені були їздити в Золоту

Орду за ярликом

Колективний сюзеренітет спільне управляння Руською державною найбільш

Сильними та авторитетними князями за доби феодальної роздробленості

Любецький з’їзд з’їзд князів 1097 р. у м. Любечі, на якому вирішувалися

питання спільної боротьби з половцями, припинення чвар між

князями. Також був затверджений удільний поділ Київської

Русі на окремі князівства. Ініціатором з’їзду був Володимир

Мономах

Міжусобні війни громадянські війни всередині держави за владу

Монголо-татари тюрксько-монгольські кочові племена, що панували в

українських степах з ХІІІ ст.

Натуральне господарство господарство, продукція якого призначається лише для

власного споживання

Орда монгольське військо, а також місце, де розміщувалася ставка

хана

«Повчання дітям» пам’ятка давньоруської літератури 1117 р, автор якої

В.Мономах. Автор засуджує міжусобні війні, возвеличує

життя за християнськими звичаями

Половці (кипчаки) тюркські кочові племена, які панували в українських степах з

другої половини ХІ ст. до першої половини ХІІІ ст.

«Правда Ярославичів» писемний збірник законів на Русі 1072 р. часів Ярославичів,

синів Ярослава Мудрого

«Слово о полку Ігоревім» пам’ятка давньоруської літератури 1187 р., присвячена

невдалому походу Новгород-Сіверського князя Ігоря

Святославича проти половців 1185 р.

Тріумвірат правління трьох

Уділ (удільне князівство) адміністративно-територіальна одиниця Русі, якою

Управляв князь, залежний від Великого Князя Київського

Улус уділ, область, адміністративно-територіальна одиниця

монгольської імперії

Феодал землевласник, який дає залежним селянам землю в обмін на

їхню працю. Представник правлячої еліти в середньовічній

Європі

Феодалізм суспільно-економічний лад, коли землевласник дає землю за

службу іншим.

Феодальна роздробленість

Русі процес децентралізації Русі, послаблення влади київського

князя в період феодалізму. Поділ держави на окремі

князівства (феодальні володіння)

Федеративна монархія децентралізована монархія, у якій значну владу мають

Місцеві князі, а влада Великого князя подекуди номінальна. Київська держава (Русь- Україна) стає федеративною монархією, починаючи з часів роздробленості

Хан титул правителя монгольських та тюркських кочових племен

Ярлик грамота на князювання, яку видавав монгольський хан

руським князям

Ясак данина, яку сплачувало населення руських князівств хану

Золотої Орди

Тема 5 ЛИТОВСЬКО РУСЬКА ДЕРЖАВА. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ

(у другій половині XIV – першій половині XVI ст.)

Війт керівник місцевого самоврядування, що очолював магістрат в

містах України, які отримали магдебурзьке право

Городельська унія унія між Польським королівством та Великим Князівством

Литовським, яка заперечувала положення Кревської унії,

визнаючи Литву незалежною. Але вплив Польщі на Литву

зберігався. Унія прирівняла в правах польську та литовську

католицьку шляхту, але посилила дискримінацію

православного населення, обмеживши його участь у

державному управлінні

Гуманізм суспільно-ідеологічний рух епохи Відродження, спрямований на утвердження моральних прав людини на земне щастя, чуттєві радощі, вільний вияв її прагнень і бажань

Дике поле назва слабо заселених причорноморських степів України. Землі

Дикого поля були знелюднені внаслідок постійних турецько-

татарських нападів

Дума ліро-епічний твір про героїчні походи козаків, який наспівують

під музичний супровід бандури, ліри чи кобзи

Експлуатація використання чужої праці; привласнення продуктів чужої праці

Історична пісня словесно-музичний твір, зміст якого розповідає про певні історичні події, призначений для співу

Католицизм західне християнство на чолі з папою римським. Поляки,

австрійці, чехи, словаки та багато інших народів – католики

Козак вільна озброєна людина

Кревська унія об’єднання у 1385 р. Великого Князівства Литовського та

Королівства Польського на основі шлюбу литовського князя

Ягайла та польської принцеси Ядвіги. Ягайло охрестився за

католицьким обрядом

Кримське ханство держава кримських татар, що була утворена Хаджі-Гіреєм на

півдні України у 1449 р., унаслідок розпаду Золотої Орди. У

1475 (78) р. стала васалом Туреччини. У 1485 р. кримський хан

Менглі-Гірей нападає на Київ. З того часу кримські татари

постійно нападають на Україну й Литву

Кріпацтво система правових норм, яка встановлювала залежність

селянина-кріпака від феодала і забороняла селянам залишати

землі свого пана

Лава суд у кримінальних справах, одна з двох колегій магістрату у містах з магдебурзьким правом. Його членами були обрані довічно заможними міщанами засідателі-лавники, а очолював війт, посада якого була спадковою.

Латифундії великі феодальні маєтки

Магдебурзьке право право міст на самоврядування. Норми права, за якими міста

звільнялися від управління і суду великих землевласників (приватні міста) або підпорядкування центральній адміністрації (державні міста) і створювали органи місцевого самоврядування. Виникло в XIII ст. в німецькому місті Магдебурзі

Магістрат адміністративний орган управління містом, яке отримало

магдебурзьке право. Орган міського самоврядування у містах з магдебурзьким правом, що здійснював адміністративно-судові функції і складався з двох колегій (лави і ради), члени яких обиралися довічно. У невеликих містах поділу на дві колегії не було

Магнати великі феодали у Польщі, Литві, Україні

Оброк частина врожаю, яку селяни сплачували пану

Панщина зобов’язання селян-кріпаків кілька днів на тиждень працювати

на землі свого пана

Покатоличення процес нав’язування католицької віри

Полонізація процес нав’язування польської культури

Православ’я східне християнство, на чолі з патріархом. Православними є

українці, білоруси, росіяни, румуни, болгари, серби, греки

(візантійці), молдавани тощо

Рада адміністративний орган і суд у цивільних справах, одна з двох колегій магістрату у містах з магдебурзьким правом. Складався із засідателів-райців. Очолювався бургомістром, що обирався на квартал по черзі з райців.

Слободи тимчасове звільнення селян від панщини й повинностей

Соціальний стан суспільна верста, права та обов’язки якої закріплені юридично,

як правило, передаються по спадковості (селяни, міщани,

шляхта, козацтво, духовенство)

Унія об’єднання, союз

Фільварки великі багатогалузеві феодальні маєтки, зорієнтовані на продаж

продукції й основані на примусовій праці селян-кріпаків

Цех об’єднання ремісників однієї чи кількох споріднених

спеціальностей

Чинш грошовий податок

Шляхта назва феодалів у Польщі, Литві та Україні, основним заняттям

яких була військова служба

Ярмарок торг, який влаштовується регулярно в певну пору року і в певному місці для продажу й купівлі товарів

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVI СТ.

Апостол», «Буквар» перші друковані книги в Україні (1574 р.)

Берестейська унія об’єднання у 1596 р. католицької та української православної

церкви в єдину – греко-католицьку (уніатська)

Братства громадсько-релігійні об’єднання міщан при православних

церквах

Булава символ влади кошового отамана та гетьмана козаків

Бунчужний виборна особа, помічник отамана, відповідав за бунчук,

командир частини козацького війська

Бунчук символ козацької влади, куля на жердині, до якої кріпилося

пасмо кінського волосся

Вертеп старовинний пересувний ляльковий театр, де ставилися релігійні та світські п’єси.

Великий Луг заплава Дніпра, що простягається з обох його боків від о. Хортиця приблизно на 100 км при ширині від 3 до 25 км. Загальна площа – понад мільйон десятин землі. Нині майже вся територія Великого Лугу затоплена штучним Каховським морем.

Галера військове дерев’яне гребне багатовеслове вітрильне судно, яке

було на озброєнні турецького флоту

Гетьман посада вищих воєначальників у Польщі, Литві та козацькій

Державі

Гравюра вид графіки, у якому зображення є друкованим відбитком з малюнка вирізьбленого або витравленого на спеціально підго-товленій дошці або пластинці

Греко-католицька

(уніатська) церква християнська церква, що утворилася в Україні внаслідок

Берестейської унії 1596 р. Греко-католики зберігають

православний обряд, але визнають католицьке вчення

підкоряються папі римському

Дніпровський Низ терени з обох боків Дніпра, розташовані за його порогами.

Єзуїти члени католицького чернечого ордену, який у ХVI-XVIII ст. вів

активну місіонерську та освітню діяльність, спрямовану на

поширення католицтва

Запоріжжя землі у нижній течії Дніпра на південь від Дніпровських порогів

Зимівник назва господарства, хутора козаків, де вони перебували, коли

не було військових дій (особливо взимку)

Інтермедія коротенька сценка, переважно гумористично-комедійного характеру, що виконувалася у перервах між актами шкільної драми.

Каторга назва великого дерев’яного весло¬вого військового судна в Османській імперії.

Кіш назва Запорозької Січі з її державно-політичним устроєм, а також запорозького військового товариства; польовий табір козаків під час походів та на самій Січі. У коші на Січі козацтво розподілялося на 38 куренів.

Клейноди символи влади

Козацька рада загальні збори козаків, найвищий орган влади Запорозької Січі

та козацької держави

Козацька старшина керівна правляча верхівка (еліта) козацтва, козацький уряд

Контрреформація боротьба католицької церкви з реформаційними рухами

Корогва козацький бойовий прапор, прикрашений, як правило,

зображеннями святих або козака з мушкетом

Кошовий (отаман) найвища виборна посада козаків на Січі. Отаман мав верховну

адміністративну, судову та військову владу

Курінь найменша військово-адміністративна одиниця на Запорозькій

Січі, що складалася з козаків, які походили переважно з одного

регіону та проживали на Січі в одному приміщені

Литаври музичний інструмент, що використовувався для задання ритму

руху війська, був у довбиша

Люблінська унія об’єднання Великого Князівства Литовського та Королівства

Польського в єдину державу – Річ Посполита. У результаті

українські землі були приєднані до Польського королівства

Низове козацтво частина українського козацтва, що не була включена до складу

реєстру й перебувала на Дніпровському Низ

Обозний виборна особа козаків, що відала артилерією, постачанням

війська тощо

Осавул військово-адміністративна посада козаків. Осавул відав

військовою підготовкою війська, озброєнням тощо; стежив за

порядком на Січі та військовому таборі

Острозька Біблія перша друкована Біблія на слов’яно-руській мові 1581 р.

Паланки адміністративно-територіальні одиниці (округи) земель

Запорозької Січі

Пересопницьке Євангеліє перший переклад Євангелія на українську мову 1556-

1561 рр.

Пернач символ влади полковника, палиця, з одного краю якої

кріпилося кілька металевих пластин

Писар старшинська посада козаків, пов’язана з документуванням

управлінської діяльності, права рука отамана. Писар завідував

військовою козацькою канцелярією

Підскарбій посадова козацька особа, що відала фінансовими справами

Покозачення масовий перехід селян до козацького стану, що спостерігався в

другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Полемічна література література, яка була зумовлена полемікою прихильників та

противників Брестської церковної унії. Автором першого

полемічного твору був М. Смотрицький. Також

представниками полемічної літератури були: Г.Смотрицький, І.

Вишенський, І. Потій

Полки адміністративно-територіальні одиниці козацької держави

Реєстрове козацтво частина українського козацтва, взятого на військову службу

польсько-литовською владою в другій половині ХУІ-ХУІІ ст. і внесена до спеціального списку – реєстру.

Реформація рух за перебудову католицької церкви, що розпочався в

Німеччині в ХVI ст.

Річ Посполита феодальна держава, яка виникла в результаті Люблінської унії

1569 р. – об’єднання Великого Князівства Литовського та

Королівства Польського в єдину державу. Річ Посполита

проіснувала до 1795 р., коли була поділена Росією, Австрією та

Пруссією

Січ фортеця-укріплення запорозьких козаків

Сотні дрібні адміністративно-територіальні одиниці козацької

держави

Ставропігія право підпорядковуватися безпосередньо патріарху

Українська шляхта вищий привілейований соціальний стан в Україні

Українське козацтво соціальний стан вільних професійних воїнів, що офіційно

оформився у Речі Посполитій наприкінці ХVI ст.

Хорунжий охоронець козацького прапору – корогви

Чайка бойовий корабель запорозьких козаків

Шкільна драма драматичні вистави релігійного змісту, побудовані у формі діалогу

без авторської мови, що виконувалися учня¬ми слов’яно-греко-латинських шкіл

Яничари привілейована піхота в турецькії’ армії, що поповнювалася примусовим набо ром хлопчаків з підданих-християн, які вихс вувалися для військової служби.

Ясир бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на польські, українські російські землі.

ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVIІ СТ.

Доба героїчних походів доба першої чверті ХVII ст., яка характеризується славними морськими походами козаків на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним проти татар і турків

Золотий спокій період з 1638 по 1648 рр., протягом якого в Україні не було

великих козацько-селянських повстань

Кодак фортеця, яку побудували поляки у 1635 р. для нагляду за

козаками Запорозької Січі

«Ординації Війська

Запорозького

реєстрового, що

перебуває на службі Речі

Посполитої» виданий у 1638 р. польським сеймом документ, згідно з яким

права та привілеї козаків були обмежені, реєстр зменшувався

до 6 тис., відбудовувалася фортеця Кодак, війська реєстрового

козацтва очолював польський шляхтич

«Статті для заспокоєння

Руського народу» виданий у 1632 р. польським сеймом документ, згідно з яким

можна було вільно сповідувати православ’я у Речі Посполитій.

Але умови «статей» постійно порушувалися

ТЕМА 8. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVIIСТ.

Березневі статті договір між Московським царством та козацькою державою

Б.Хмельницького 1654 р. Умови договору:

– Держава Війська Запорозького зберігає свій устрій,

адміністрацію, фінанси, військо тощо;

– чисельність козацького війська (реєстр) становить 60

тис. козаків;

– московським чиновникам забороняється втручатися у

внутрішні справи козацької держави;

– Держава Війська Запорозького має право мати зовнішні

відносини з будь-якими державами, окрім Туреччини та

Польщі.

Білоцерківський мир мирний договір 1651 р. між Річчю Посполитою та Державою

Війська Запорозького. Умови договору:

– територія автономії козацької держави під владою

гетьмана обмежувалась лише Київським воєводством;

– реєстр козаків зменшувався до 20 тис. козаків;

– гетьман підпорядковувався польському королю і

позбавлявся права зовнішніх зносин;

– шляхта і польські чиновники отримали право

повернутися до своїх маєтків

Віленське перемир’я перемир’я 1656 р. між Річчю Посполитою та Московським

царством, за яким обидві держави домовлялися не укладати

сепаратний мир із Швецією. Віленське перемир’я було

підписане без участі українських козаків

Гетьманщина неофіційна назва козацької держави, яка набуває поширення

наприкінці XVII – XVIII ст.

Держава Війська

Запорозького офіційні назва козацької держави, яка утворилася у 1649 р. у

ході Національно-визвольної війни

Зборівський трактат мирний договір 1649 р. між Річчю Посполитою та військом

Б.Хмельницького. Умови договору:

– визнання Річчю Посполитою автономії козацької

України під владою гетьмана на території колишніх

Київського, Брацлавського й Чернігівського воєводств

(Військо Запорозьке в межах Речі Посполитої);

– установлювався реєстр у 40 тис. козаків;

– усім учасникам війни оголошувалася амністія;

– польська шляхта отримала право повернутися до своїх

маєтків, а селяни мусили повертатися до своїх панів та

виконувати довоєнні повинності;

– православна церква урівнювалася в правах з

католицькою.

У результаті Зборівського договору можна вести мову про

утворення української козацької держави

Камʼянецька угода угода про спільні дії, яку уклали Річ Посполита та Кримське

ханство у 1653 р.

Молдавські походи козацькі походи на Молдавське князівство 1650-1653 рр. з

метою встановлення союзних відносин основі шлюбу між

старшим сином Б.Хмельницького Тимошом Хмельницьким а

молдавською принцесою Розандою

Національно-визвольна

Війна війна українського народу сер. ХVII ст. на чолі з

Б.Хмельницьким за визволення з-під влади Речі Посполитої

Переяславська рада козацька рада у м. Переяслав 8 січня 1654 р., на якій більшість

козаків присягнули на вірність московському царю Олексію

Михайловичу

Протекторат така форма міждержавних відносин, за якої одна країна визнає

над собою зверхність іншої заради власної безпеки

Універсал письмовий законодавчий та виконавчий акт козацького

гетьмана, починаючи з часів Б.Хмельницького

ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-Х – У 80-ТІ РР. ХVIIСТ.

Андрусівське перемир’я перемир’я на 13,5 років між Річчю Посполитою та

Московським царством 1667 р. Умови:

– Річ Посполита і Московське царство припиняють бойові

дії на 13,5 років;

– Правобережжя визнавалося під владою Речі Посполитої,

– Лівобережжя та Київ (на 2 роки) – під владою Росії;

– Запорозька Січ оголошувалася територією спільного

управління Росії та Польщі

Бахчисарайський мир мирний договір між Московським царством та Османською

імперією 1681 р., згідно з яким Лівобережжя входило до складу

Росії; на Запорозьку Січ також поширювалася влада Росії;

Поділля визнавалося за Туреччиною

Бучацький мир мир між Річчю Посполитою й Османською імперією, за яким

до Туреччини відійшло Поділля; П.Дорошенко оголошувався

гетьманом у старих межах (Київщина та Брацлавщина); у

складі Польщі залишалися західноукраїнські землі

Бєлгородська лінія («Засічна смуга») одна з ланок у системі оборонних укріплень

на південному кордоні Московської держави, з метою захисту від нападів татар у XVI—XVII ст. Її наявність сприяла заселенню і освоєнню південних чорноземних районів. Службу на Бєлгородській лінії несли українські слобідські козаки і московські стрільці. Проходила через міста-фортеці Охтирка – Білгород – Короча , Новий Оскіл, Острогозьк – Воронеж – Усмань – Тамбов – Валуйки.

Велике князівство Руське назва козацької України (у складі Київщини,

Брацлавщини та Чернігівщини) відповідно до умов Гадяцького договору 1658 р. Велике князівство Руське мало увійти до складу Речі Посполитої Трьох Народів (поляків, литовців та українців)

Великий згін насильне переселення мешканців Правобережжя (Подніпров’я)

на Лівобережну Україну організоване І.Самойловичем у 1678-

1679 рр.

Вічний мир мирний договір між Річчю Посполитою та Московським

царством 1686 р. Умови:

– кордон між Річчю Посполитою та Московською державою

проходив по Дніпру. Правобережжя перебувало у складі

Речі Посполитої, Лівобережжя – у складі Росії;

– Поділля залишалося під владою Туреччини;

– Запоріжжя та м. Київ відходили до Москви

Гадяцький трактат угода 1658 р. між Річчю Посполитою та козацькою державою

І.Виговського. Умови договору:

– Україна в складі Брацлавського, Київського і

Чернігівського воєводств під назвою «Велике князівство Руське» разом з Польським королівством і Великим князівством Литовським входила до Речі Посполитої на правах «як вільні до вільних і рівні до рівних»;

– князівство мало свій суд, казну, монету, військо в 30 тисяч реєстрових козаків та 10 тисяч найманців, виборне довічне гетьманське управління, але самостійні зовнішні відносини з іншими державами заборонялись;

– православна віра урівнювалася в правах з католицькою;

– козацтву забезпечувалися давні права і привілеї, можливість отримати шляхетство, але відновлювалося велике землеволодіння та різноманітні повинності й податки селян і міщан

Городове козацтво офіційна назва козацького стану, яка вживалася в Україні від

середини XVII – до 80-х рр. XVIII ст.

Глухівські статті угода 1669 р. між Лівобережним гетьманом Д.Многогрішним

та Московським царством. Умови:

– московські залоги розташовувалися лише в п’яти містах

– Києві, Переяславі, Чернігові, Ніжині та Острі;

– податки збирала козацька старшина;

– реєстр становив 30 тис. осіб;

– гетьманові дозволялося тримати наймане військо – компанійців;

– резиденція гетьмана переносилася до Батурина

Інтервенція втручання однієї чи декількох держав у внутрішні справи іншої

держави, застосовуючи військові сили

Колонізація заселення і господарське освоєння вільних територій або захоплення певної країни й насильницьке перетворення її у колонію.

Компанійці козаки підпорядкованого гетьману вільнонайманого кінного

полку. Вперше компанійців найняв Д.Многогрішний

Конотопські статті угода 1672 р. між Лівобережним гетьманом І.Самойловичем та

Московським царством. Умови:

– гетьману заборонено мати компанійські полки;

– гетьман позбавлявся права знімати старшину з посади без вироку військового суду або згоди старшинської ради;

– гетьманові заборонялося підтримувати зовнішні відносини без царської згоди, особливо з П.Дорошенком

Корсунська угода Договір, підписаний 1669 р. між Правобережним гетьманом

П.Дорошенком та турецьким урядом, за яким правобережні

козаки прийняли турецький протекторат

Московські статті угода 1665 р. між Лівобережним гетьманом І.Брюховецьким та

Московським царством. Умови:

– вибори гетьмана відбувалися лише за згоди царя;

– московські залоги розташовувалися в усіх найбільших

українських містах, а також у фортеці Кодак;

– податки збирали московські посадовці;

– митрополит української православної церкви призначався Московською церквою

Переяславська угода угода 1659 р. між козацьким гетьманом Ю.Хмельницьким та

Московським царством. Умови:

– московські війська розташовувалися в Переяславі, Ніжині, Брацлаві та Умані й мали утримуватися за рахунок місцевого населення;

– кандидатура гетьмана узгоджувалась із московським царем;

– заборонялися дипломатичні зносини гетьмана з іншими державами

Руїна період в історії України 60-х – 80-х рр. ХVII ст., який

характеризується боротьбою за владу між представниками

козацької верхівки, поділом України по Дніпру та втручанням у

її внутрішні справи іноземних держав (Московського царства,

Речі Посполитої, Оманської імперії)

Сердюки козаки вільнонайманого піхотного полку, який виконував

функції особистої гвардії гетьмана. Сердюків уперше найняв

П.Дорошенко

«Синопсис» надрукований у 1674 р. нарис вітчизняної історії (з російської

точки зору), що фактично став першим систематизованим

підручником з історії. Імовірним автором «Синопсису» був

І.Гізель

Слободищенський

трактат угода між Річчю Посполитою та козацькою державою,

підписана Ю.Хмельницьким у 1660 р., яка проголосила про

вхід козацької держави до Речі Посполитої. У порівнянні з

Гадяцькою угодою І. Виговського Слободищенський трактат

Ю. Хмельницького значно обмежував права та свободи

козацької України у складі Речі Посполитої

Чигиринські походи походи 1677 р. та 1678 р. козаків правобережного гетьмана

Ю.Хмельницького разом з турками й татарами на м. Чигирин

проти росіян і лівобережного гетьмана І.Самойловича. Походи

закінчилися повним руйнуванням міста

Чорна Рада загальна козацька рада за участі «черні» (селян, бідних міщан

та козаків), на якій у 1663 р. у м. Ніжині обрали гетьманом

Лівобережжя І.Брюховецького. Ці події лягли в основу роману

П.Куліша «Чорна рада»

Чуднівська кампанія наступ 1660 р. козаків Ю.Хмельницького та московських

військ проти Речі Посполитої, який закінчився поразкою

козацько-московських сил у битві під Чудновим. У результаті

Ю.Хмельницький підписав із Річчю Посполитою

Слободищенський трактат

ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVII – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIIIСТ.

Бароко мистецький стиль, якому притаманні підкреслена урочистість,

грандіозність, пишна декоративність, динамічність композицій

Гайдамацький рух масовий рух повсталих селян проти польського панування на

Правобережжі у ХVIIІ ст.

Козацьке бароко назва архітектурного стилю, що був поширений на українських

землях у другій половині XVII– у XVIII ст. Виник унаслідок

поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського

бароко

Козацькі літописи історико-літературні твори другої половини XVII – середини

XVIII ст., присвячені козацьким війнам. До наших днів дійшли

три найвизначніші козацькі літописи:Самовидця, Граб’янки

(1710 р.) та Самійла Величка (1720 р.)

Колегіуми середні та вищі навчальні закла¬ди в XVI—XVIII ст. у Західній Європі, Московській державі та Україні,

Коломацькі статті угода 1687 р. між Лівобережним гетьманом І.Мазепою та

Московським царством. Коломацькі статті складені на основі

Глухівських Умови:

– гетьман не мав права без царського указу зміщувати з посад козацьку старшину, а старшина скидати гетьмана;

– у Батурині розміщувався полк російських військ;

– гетьману заборонялося мати зносини з іншими державами;

– заохочувалися шлюби між українцями та росіянами;

– реєстр становив 30 тис. осіб

Коломацькі петиції

(чолобитні) складені у 1723 р. наказним гетьманом П.Полуботком

звернення до російського царя Петра І з вимогою відновлення

давніх прав України

Конституція основний закон держави, який визначає державний устрій,

порядок і принципи функціонування органів влади

Конституція П. Орлика

(Бендерська

Конституція) договір 1710 р. гетьмана у вигнанні П.Орлика зі старшиною та

козацтвом, який визначав права та обов’язки сторін

Малоросійська колегія центральний орган російської адміністрації в Лівобережній

Україні, заснований Петром І у 1722 р. Відновлений Катериною ІІ у 1764 р.

Малоросія офіційна назва Лівобережної України у складі Російської

імперії

Нова (Підпільненська)

Січ остання Запорозька Січ на Дніпрі. Заснована за сприяння

гетьмана Д.Апостола у 1734 р. Зруйнована російськими

військами Катерини ІІ у 1775 р.

Опришки учасники національно-визвольної та антифеодальної боротьби

на Західній Україні у XVI-ХІХ ст.

Офортист гравер на міді

Правління

Гетьманського уряду орган управління Гетьманщиною, створений російською

імператрицею Анною Іоанівною у 1734 р.

Решетилівські статті угода 1709 р. між Лівобережним гетьманом І.Скоропадським

та Російською державою, яка лише загально підтверджувала

«права та вольності» Гетьманщини царським указом з

обіцянкою їх конкретизувати

Рішительні пункти односторонній царський указ 1728 р., який повністю

регламентував діяльність лівобережного гетьмана Данила

Апостола

Чортомлинська Січ Запорозька Січ, що була зруйнована російськими військами

Петра І у 1709 р.

ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIIIСТ

Барська конфедерація військово-політичне об’єднання польської шляхти, створене

1768 р. і спрямоване на збереження необмежених шляхетських

прав і привілеїв, а також католицької церкви. Барська

конфедерація сприяла насильницькому покатоличенню

українців та засиллю кріпацтва. Діяльність Барської

конфедерації спровокувала Коліївщину

Гайдамаки національно-визвольної боротьби українського народу проти польського панування на Правобережній Україні у XVII! ст.

Генеральний опис

Малоросії перепис населення колишньої Гетьманщини, організований

П.Румянцевим у 1765-1767 рр. Детальний опис поземельної

власності та майна кожного господаря тощо

Глухівські петиції звернення у 1763 р. останнього лівобережного гетьмана

К.Розумовського до російської імператриці Катерини ІІ з

проханням повернути втрачені права Гетьманщини та

закріпити посаду гетьмана за родом Розумовським

Жалувана грамота

дворянству видана у 1785 р. російською імператрицею грамота, за якою

козацька старшина отримала статус російського дворянства

Задунайська Січ козацька Січ, заснована на р. Дунай у 1776 р. козаками

зруйнованої Нової Січі. Під час чергової російсько-турецької

війни козаки Задунайської Січі на чолі з Й.Гладким перейшли

на бік російської армії. На їх основі у 1832 р. було організоване

Азовське козаче військо

Зимівник назва господарства, хутора козаків, де вони перебували, коли

не було військових дій (особливо взимку)

Коліївщина третя, найбільша хвиля гайдамацького руху на Правобережжі у

1768 р. на чолі із гетьманом повсталих М.Залізняком та

уманським сотником І.Гонтою. Коліївщина була придушена за

допомогою російських військ. Події Коліївщини лягли в основу

поеми Т.Шевченка «Гайдамаки»

Курйозні вірші один з поетичних жанрів, що розвивався у ХУІІ-ХУІІІ ст., до якого

належали різноманітні часто малозмістовні, але завжди бездоганні за своєю технікою вірші-жарти, словесні ігри, фігурні вірші, кроно- вірші тощо.

Кючук-Кайнарджійський

Мир мирний договір по закінченню російсько-турецької війни 1768-

1774 рр. У результаті до складу Росії відходили українські

землі в міжріччі Дніпра та Південного Бугу до узбережжя

Чорного моря. Кримське ханство оголошувалося незалежним

від Туреччини

Наказний гетьман особа, яка тимчасово обіймала посаду гетьмана указом

правителя

Нова Сербія військово-адміністративна одиниця, створена російським

урядом у середині ХVIII ст. на території сучасної

Кіровоградської області, яка заселялась переважно сербськими

військовими поселенцями

Новоросія в російських документах офіційна назва південної України в

ХVIII-ХІХ ст.

Паланки адміністративно-територіальні одиниці (округи) земель

Запорозької Січі

Слобожанщина історична область,яка охоплює території сучасних Харківської,

Сумської, Донецької, Луганської областей України та частину

Воронезької, Бєлгородської і Курської областей Росії

Словʼяносербія військово-адміністративна одиниця, створена російським

урядом у середині ХVIII ст. між річками Бахмутка та Луганка

(сучасні Луганська та Донецька області), яку заселяли

переважно вихідці з Балканського півострова

Чорноморське козацьке

Військо створене у 1787 р. на основі частини колишніх запорозьких

козаків Нової Січі козацьке прикордонне військо, яке було

переселено на Кубань

Ясський мир мирний договір 1791 р. по закінченню російсько-турецької

війни. Росія приєднала українські землі між Південним Бугом

та Дніпром. Туреччина визнала приєднання до Росії Криму та

Кубані

ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКО ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII– У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Абсолютизм (абсолютна

Монархія необмежена влада правителя, яка ґрунтується на сваволі і за

якої досягається високий ступінь державної влади. У

Російській імперії абсолютна монархія набула форми

самодержавства

Азовське козацьке

Військо створене у 1832 р. за основі козаків колишньої Задунайської

Січі військо задля охорони узбережжя Азовського моря. У 1864

р. Азовське козацьке військо було ліквідоване

Антифеодальний рух суспільний рух проти панування феодальних відносин –

кріпацтва

Військові поселення «самоутримання» війська. Частина військових-селян

одночасно виконували сільськогосподарські роботи і несли військову службу. Хлопчиків із 7 років зараховували до таких

новобранців (кантоністів). Військові поселення в Російській

імперії були протягом 1817-1857 рр.

Губернія адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії на

чолі з губернатором

Генерал-губернаторство велика адміністративно-територіальна одиниця Російської

імперії, до складу якої входило декілька губерній. Очолював

генерал-губернатор

Декабристи представники опозиційного російського дворянства, які

боролися за повалення царату (самодержавства), скасування

кріпацтва та демократизацію Росії у першій чверті ХІХ ст.

Інвентарна реформа система заходів, проведених урядом Росії на Правобережжі у

1847-1848 рр. з метою впорядкування кріпосницьких відносин,

тобто визначення повинностей та розмірів земельних наділів

залежних селян

«Катехізис автономіста» програмний документ Малоросійського товариства

Складений В.Лукашевичем. Головна мета Малоросійського товариства (1821-1822 рр.) – досягнення незалежності України, скасування кріпацтва, ліквідація самодержавства тощо

«Київська козаччина» масовий рух селянства Київщини 1855 р. за повернення

козацького стану

Кирило-Мефодіївське

Братство українська таємна політична організація 1846-1847 рр., яка

намагалася поширювати свої ідеї культурно-просвітницькою

діяльністю. Програмний документ братства – «Книга буття

українського народу» М.Костомарова. Ідеї братства:

скасування кріпацтва, повалення самодержавства, реалізація

демократичних прав та свобод, національне визволення

українського народу, створення федерації вільних

демократичних слов’янських держав зі столицею в Києві

«Книга буття

українського народу» програмний документ Кирило-Мефодіївського братства,

автором якого був М.Костомаров

«Конституція»

М.Муравйова програмний документ Північного товариства декабристів

«Ложа об’єднаних

слов’ян» київська масонська ложа, заснована у 1818 р.

«Любов до істини» полтавська масонська ложа, заснована у 1818 р. Одним із

членів ложі був І.Котляревський

Масонство релігійно-етичний рух, прибічники якого закликали до

морального самовдосконалення й об’єднання людей за

принципами Свободи, Рівності, Братерства. Хоча масони

заявляли про невтручання в політику, вони відігравали помітну

роль у революційних та національно-визвольних рухах.

Уперше масони виникають в Англії у ХVIII ст. і поширюються

в інших країнах Європи. У Росію та Україну масони

потрапляють наприкінці ХVIII ст.

Малоросійське

товариство полтавське товариства 1821-1822 рр. на чолі з В.Лукашевичем,

яке використовувало досвід діяльності масонських організацій.

Програмний документ – «Катехізис автономіста». Головна мета

товариства – досягнення незалежності України, скасування

кріпацтва, ліквідація самодержавства

Мануфактура форма промислового виробництва, що характеризується поділом праці найманими працівниками та використаннні ручної праці. М. передувала виникненню фобрик і заводів

Національна ідея ідея (сукупність ідей), яка покликана об’єднати націю задля

вирішення нагальних для нації завдань

Національне

Відродження пробудження національної самосвідомості народів, які не мали

власної державності; фактично – процес становлення нації

Нація історична спільність людей, що складається у процесі

формування спільної території, економічних зв’язків, мови,

етнічних особливостей культури й характеру (менталітету)

Опозиція протидія, опір панівній думці влади

Південне товариство декабристське товариство, засноване у 1821 р. в м. Тульчині

На чолі з П.Пестелем. Програмний документ товариства – «Руська

правда» П.Пестеля. Ідеї товариства: проголошення республіки;

скасування кріпацтва; демократичні права та свободи;

збереження єдиної неподільної Росії. Україна повинна була б

стати однією з 10 областей Росії

Північне товариство декабристське товариство, засноване у 1821 р. в м. Петербурзі

на чолі з М.Муравйовим. Програмний документ товариства –

«Конституція» М.Муравйова. Ідеї товариства: проголошення

Конституційної монархії, скасування кріпацтва; демократичні

права та свободи; перетворення Росії на федерацію, але без

урахування етнічних кордонів. Україна мала бути поділена на

Чорноморську державу (з центром у м. Києві) та Українську

державу (з центром у м. Харкові)

Промисловий переворот перехід від ручної праці до машинної, від мануфактур до

фабрик і заводів

Ринок сфера товарного обміну, заснованого на пропозиції і платоспроможному попиті на товари у масштабі світового господарства, країни або окремих її регіонів.

Ринкові відносини ті, що пов’язані з обміном тговарів на ринку на основі пропозиції й попиту на них.

«Руська правда»

П.Пестеля програмний документ Південного товариства декабристів

Самодержавство форма абсолютизму в Російській імперії

Суспільно-політичний

Рух рух, учасники якого пропонують різноманітні ідеї

вдосконалення життя суспільства

Товариство об’єднаних

слов’ян Декабристська організація, заснована братами А. і П.

Борисовими у м. Новгород-Волинському у 1823 р. Товариство

об’єдналося з Південним товариством у 1825 р.

Цензура система державного нагляду за змістом та розповсюдженням

інформації

Шпіцрутен овга тонка і гнучка палиця або прут, яким били засуджених у

царській армії, проганяючи їх через шеренгу солдатів

ТЕМА 13. ЗАХІДНОУКРАЇНІСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVIII– У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

«Весна народів» революції в Австрії, Франції, Італії та Німеччині 1848-1849 рр.

Революції зазнали поразки

Галицько-Руська матиця культурно-освітнє товариство, яке засноване у Львові

1848 р. І займалося переважно видавництвом дешевих освітніх книжок

Головна Руська Рада перша західноукраїнська політична організація, що виникла

під час революції в Австрійській імперії у травні 1848 р. у Львові.

ГРР ставила собі за мету поділити Галичину на Західну

(польську) та Східну (українську); запровадити українську

мову в освіті та державному діловодстві, досягти рівноправ’я з

поляками тощо. ГГР видавала газету «Зоря Галицька» та

заснувала видавництво «Галицько-Руська матиця»

Екстенсивне

Землеробство система господарювання, завдяки якій збільшення продукції

досягається лише при розширенні посівних площ

Інвентарі господарські описи міст та поміщицьких маєтностей на

західноукраїнських землях

Інтенсивне землеробство система господарювання, завдяки якій збільшення

продукції досягається засобом удосконалення праці та техніки

«Зоря Галицька» перша газета українською народною мовою, що виходила

друком у Львові з 1848 р. по 1857 р. Друкований орган

Головної Руської Ради

Королівство Галичини та

Лодомерії коронний край Австрійської імперії, до складу якого входили

українські землі Східної Галичини та Північної Буковини

Революція стрімкі радикальні зміни політичного, економічного та

соціального життя суспільства здебільшого насильницьким

методом народного повстання

Рейхстаг назва парламенту (законодавчого органу влади) в Австрійській

імперії

«Русалка Дністровая» літературний альманах, який був виданий у м Будапешті

культурно-освітнім гуртком «Руська трійця» у 1837 р. Того ж

року був конфіскований владою

«Руська трійця» галицький культурно-просвітницький гурток, який був

заснований у 1833 р. М.Шашкевичем, І.Вагилевичем та

Я.Головацьким

Руський собор організація полонізованої української шляхти, яка виникла під

час революції в Австрійській імперії у квітні 1848 р. у Львові й

підтримувала ідею незалежності Польщі

Сервітути право користуватися чужою власністю. На правах сервітуту

селяни користувалися спільно з поміщиками лісами, луками,

пасовиськами тощо

«Холерні бунти» збройні виступи селян Закарпаття у 1831 р., пов’язані з

епідемією холери

Центральна Рада

Народова польська політична організація, що виникла під час революції в

Австрійській імперії у квітні 1848 р. у Львові. ЦРН ставила собі

за мету відновити незалежність польської держави

ТЕМА 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII– ПЕРШОЇ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Аматорський театр той, де ролі виконува¬ли не професійні актори, а любителі.

Аматорські трупи створювалися при гімназіях, вищих навчальних закладах тощо

«Енеїда»

І.Котляревського українська поема, написана письменником І.Котляревським і

вийшла друком у 1798 р. «Енеїда» – перша пам’ятка української

літератури, що була написана розмовною мовою. Поема

започаткувала становлення нової української літератури

Класицизм мистецький та архітектурний стиль, в основу якого покладені

традиції античності як норма та зразок досконалості. В

архітектурі класицизму масово представлені колони

«Кобзар» Т.Шевченка збірка поезії українського поета Т.Шевченка, яка вперше

вийшла друком у 1840 р. в м. Санкт-Петербург

Нова українська література література, котра сформувалася протягом першої

половини XIX ст. її визначальною ознакою вважа-ється введення у літературу народної мови.

Романтизм ідейний рух у літературі та мистецтві кінця ХVIII-ХІХ ст.,

характерними ознаками якого є заперечення раціоналізму,

відмова від суворої нормативності в художній творчості,

загострення уваги до психологічних проблем особистості, її

почуттів тощо

«Історія Русів» історичний твір української національно-політичної думки

кінця ХVIII – початку ХІХ ст., у якому представлений

історичний розвиток України від найдавніших часів до 1769 р.

Уперше твір вийшов друком у 1846 р. Автор невідомий.

Імовірними авторами вчені визначають Г.Кониського та

Г.Полетику

Професійний театр той, де ролі виконува-лися професійними акторами, для яких

їхня діяльність була джерелом існування.

ТЕМА 15. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Братство тарасівців українська таємна студентська організація 1891-1893 рр. на

чолі з І.Липою. Члени товариства дали клятву на могилі

Т.Шевченка поширювати ідеї Великого Кобзаря. Мета

товариства — боротися за здобуття державної незалежності

України

Буржуазія соціально група, що виникла у період пізнього середньовіччя і стала панівною унаслідок встановлення капіталізму. Володіє основними зазобами виробництва.

Валуєвський циркуляр циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії

П.Валуєва 1863 р., у якому заявлено, що української мови не

було, не має і не може бути. Заборонено видавати шкільну і

релігійну літературу українською мовою.

Викупні платежі сума грошей, яку за селянської реформою 1861р, повинен був

платити поміщикові для того, щоб отримати у власність садибну ділянку й польовий наділ.

Відрізки землі, яких, за селянської реформою 1861р, позбавляли селян, якщо до цього вони користувалися більшим наділом, ніж тепер мали отримати у власність

Відробітки виконання селянином різних робіт поміщикові за орендування землі, позичені гроші й польовий наділ.

Військова реформа в

Російській імперії 1862-

1874 рр. суть реформи:

– у 1874 р. запроваджено загальну військову повинність чоловіків з 20 р., які не належали до дворянського стану;

– служба в армії скорочувалася до 6-7 років, особи з вищою освітою служили менше;

– армія переозброювалася за новітніми технологіями, створено

паровий флот

Всеукраїнська загальна

Організація українська підпільна організація, створена у 1897 р. з ініціативи

В.Антоновича з метою об’єднати всі українські патріотичні

сили

Громади напівлегальні непартійні об’єднання української інтелігенції

другої половини ХІХ ст. Перша громада була заснована у м.

Санкт-Петербурзі у 1859 р. колишніми членами Кирило-

Мефодіївського братства М.Костомаровим, В.Білозерським та

Т.Шевченком. Видавали перший український щомісячний

журнал «Основа» 1861-1863 рр. Громади були заборонені

Емським указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Громадівський рух культурно-просвітницька діяльність громад у Наддніпрянській

Україні в 60-70-х рр. ХІХ ст. Громади були заборонені Емським

указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Емський указ указ російського імператора Олександра ІІ 1876 р., який

заборонив друкувати книги українською, ставити українські

театральні вистави, викладати українською, перекладати

українською, ввозити українську літературу, писати ноти до

українських пісень… Указ заборонив громади і закрив

Південно-Західний відділ Російського географічного

товариства

Земства органи місцевого самоврядування в повітах та губерніях

Російської імперії, що були створені земською реформою 1864

р., і які опікувалися школами, лікарнями, культурою,

благоустроєм тощо

Земська реформа в

Російській імперії 1864 р. реформа місцевого самоврядування, згідно якої у повітах

та губерніях обиралися земські управи (земства). На Правобережжі земська реформа була впроваджена 1911 р.,

оскільки влада побоювалася польського визвольного руху

Капіталізм суспільно – економічний лад, заснований на ринкових відносинах, на приватній власності на засоби виробництва та використання найманої праці.

Київська комуна таємна організація народників у Києві, що була заснована у

1873 р.

Колоніальний характер

Економіки використання однією країною економічного потенціалу іншої

задля власних потреб

Кримська війна війна 1835-1856 рр. Росії з Туреччиною та її союзниками

(Францією та Англією). Під час війни у 1854-1855 рр. тривала

героїчна оборона Севастополя російськими військами. Війна

продемонструвала технічну відсталість Росії від країн Європи.

Росія війну програла. Кримська війна стала поштовхом до

реформ у Російській імперії 60-70-х рр. ХІХ ст.

Міського

Самоврядування реформа в Російській імперії 1870 р. у результаті реформи в

містах імперії обиралися міські думи,

які опікувалися благоустроєм міста

Молода Україна таємне товариство, утворене у Києві 1896 р., члени якого згодом

утворили одну з перших українських соціал-демократичних

груп

Молода громада українська молодь, що у 70-80-х рр. ХІХ ст. відходить від

культурно-просвітницької діяльності й ставить собі за мету

політичну боротьбу за соціалістичні ідеї та ідеї незалежності чи

автономії України

Наділ ділянка землі, яку отримувала у користування селянська родина

Народники представники російського суспільно-політичного руху другої

половини ХІХ ст., метою якого було розбудова соціалістичного

суспільства на основі селянських общин. Народники займалися

терористичною діяльністю. Відповідальні за вбивство

російського імператора Олександра ІІ у 1881 р.

Недоїмки борги селян перед державою; насплачені своєчасно у повному обсязі податки або інші обов’язкові платежі.

Освітня реформа в

Російській імперії 1864 р. Суть реформи:

– уведено єдину систему початкової освіти;

– створено мережу класичних гімназій та реальних училищ;

– відновлено автономію університетів

«Основа» перший український щомісячний журнал, який видавався у

м.Санкт-Петербург громадою у 1861-1862 рр.

Південні бунтарі таємна організація народників в Одесі, що була заснована у

1876 р.

Південно-Західного

відділу Російського

географічного

товариства наукове товариство 1873-1876 рр., що було частиною

імператорського Російського географічного товариства.

Засноване з ініціативи Київської громади. Закрите Емським

указом російського імператора Олександра ІІ у 1876 р.

Переселенці особи, котрі внаслідок різних причин переселяються до інших регіонів.

Пролетаріат соціально група капіталістичного суспілства, до якої належать позбавлені засобів виробництва наймані робітники.

Протекціонізм політика держави, спряимована на захист власної економіки від іноземної конкуренції.

Реальні училища середні навчальні заклади, створені в російській імперії

внаслідок освітньої реформи 1864 р., випускники яких

отримували робітничу спеціальність

Реформи перетворення в державі, здійснюване владою законними

засобами

Селянська реформа в

Російській імперії 1861 р. ліквідація кріпацтва в імперії. Суть реформи:

– скасовано особисту залежність селян від поміщика;

– селяни дістали особисту свободу і громадянські права;

– земля передавалася селянським общинам за викуп. 20%

поміщику сплачували селяни, решту платила держава. Селяни

мали погасити борг державі протягом 49 років;

– до укладання викупної угоди селяни мусили виконувати

повинності поміщику, мали статус тимчасовозобов’язаних;

– на Правобережжі селянські наділи збільшили, а

тимчасовозобов’язаних не було, щоб позбавити польських

поміщиків селянської підтримки

Соціалізм вчення про суспільний лад, який, на думку його прихильників,

повинен прийти на заміну капіталізму, заперечує приватну

власність і експлуатацію людини людиною. Соціалізм

визначають також як справедливе суспільство рівних людей.

Джерелом несправедливості вважається приватна власність, яка

призводить до появи багатих та бідних. Тому, на думку

соціалістів, потрібно ліквідувати приватну власність,

замінивши її суспільною (народною) власністю, що і призведе

до побудови соціалізму. Радикальні соціалісти пропонували

побудувати соціалізм засобами народної революції. Найбільш

обґрунтовано соціалістичні ідеї були представлені в працях

німецьких мислителів К.Маркса та Ф.Енгельса

Стара (Київська)

Громада культурно-просвітницька організація української інтелігенції у

Києві, яка діяла у 1859-1876 рр. Заборонена Емським указом

російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Судова реформа в

Російській імперії 1864 р. Суть реформи:

– запроваджено безстановий, незалежний від влади суд;

– судові засідання були публічними;

– судочинство відбувалося на змагальній основі: прокурор –

адвокат;

– уведено суд присяжних

Тимчасово зобов’язані після скасування кріпацтва 1861 р. селяни, які мусили

виконувати повинності поміщику до укладання викупної угоди

Фабрика промислове підприємство, засноване на використанні системи машин; форма великого машинного виробнацтва.

Хлопомани частина українських і польських (з українським корінням)

студентів Київського університету, які вирішили присвятити

себе дослідженню української культури. Очолив гурток

хлопоманів В.Антонович. Хлопомани ходили по селах і

збирали український фольклор. Поляки зневажливо називали їх

хлопами (неосвіченими простолюдинами), звідси і походить

назва – хлопомани.

«Ходіння у народ» програма і рух російських у 1860-1870-х рр., метою якого була

освітня робота й революційна пропаганда серед селян, а згодом і робітників.народників

Чайковці члени народницьких гуртків, які отримали назву за ім’ям

одного з лідерів народників – М.Чайковського

Чигиринська змова спроба народників на чолі з Я.Стефановичем організувати

селянське повстання під Чигирином 1877 р.. Змова була

розкрита російською владою

ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО- УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Аграрне перенаселення наявність значного безробіття серед населення, зайнятого

у сфері сільського господарства і відсутність можливості

забезпечити необхідний мінімум достатку для своєї родини

Демографічний бум стрімке збільшення кількості населення

Еміграція добровільний виїзд з однієї країни до іншої на постійне або

тимчасове поживання

Кооператив добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно

займаються певним видом господарської діяльності

Мітинги-віче форма мирної боротьби галицьких селян другої половини ХІХ

— початку ХХ ст. за свої політичні, економічні та соціальні

права

Москвофіли представники суспільно-політичного руху Західної України, які

орієнтувалися на Російську імперію і ставили собі за мету

об’єднати Західноукраїнські землі з Наддніпрянською

Україною під владою Росії. Отримували фінансову підтримку з

Росії. У 60-80-х рр. ХІХ ст. займали провідне становище в

громадському житті Західної України. Москвофіли не

визнавали існування окремого українського народу й

української мови; стверджували, що існує єдиний руський

народ, який поживає від Карпат до Камчатки. Створили

штучну мову «язичіє»

Народна рада політична організація галицьких народовців, заснована у

Львові 1885 р. на чолі з Ю.Романчуком з метою продовження

діяльності Головної Руської Ради, що існувала впродовж 1848-

1851 рр.

Народовці (українофіли) національна українська течія на Західній Україні, що

зародилася в 60-х рр. ХІХ ст., представники якої доводили

самостійність українського народу, культури, мови. Народовці

виступали за єдність українських земель, необхідність їх

об’єднання; розвиток української мови, культури тощо.

Лідером народовців бувЮ.Романчук

Нова ера українсько-австрійсько-польські домовленості кінця ХІХ ст.

Зміст домовленостей:

– надання українцям місць в Австрійському парламенті та

Галицькому сеймі;

– відкриття трьох українських гімназій;

– відкриття кафедри української історії у Львівському

університеті;

– розширення сфери використання української мови в

державних установах;

– українцям був відкритий доступ до державних посад

Партія громадська організація, що відстоює ідеї певної верстви

суспільства з метою здобуття чи утримання політичної влади

П’ємонт італійське королівство, навколо якого відбулося об’єднання

Італії в середині ХІХ ст. Наприкінці ХІХ ст. Галичину називали

українським П’ємонтом

Просвіта українське культурно-освітнє товариство Галичини, засноване

народовцями у 1868 р.

Радикали представники молодої української інтелігенції Галичини кінця

ХІХ — початку ХХ ст., які вели боротьбу за визволення

українського народу від соціального та національного гніту.

Сповідували соціалістичні ідеї. Створили перші політичні

партії. Лідерами українських радикалів були І.Франко та

М.Павлик

Руська бесіда українське культурно-освітнє товариство Буковини, засноване

у 1869 р.

Руська Рада громадсько-політична організація Галичини, заснована

москвофілами у 1870 р. з метою продовжувати діяльність

Головної Руської Ради, яка діяла з 1848 р. по 1851 р.

Русько-українська

Радикальна Партія

(РУРП) перша українська політична партія, заснована у Львові 1890 р.

Ініціаторами створення та лідерами партії були І.Франко та

М.Павлик. Програма партії: демократизація суспільства,

усунення експлуатації, утвердження соціалістичних реформ,

піднесення самосвідомості українців, автономія України

(незалежність на перспективу)

Трудова міграція добровільний виїзд з однієї країни до іншої на постійне або

тимчасове поживання з метою працевлаштування на певній

території

«Ukraina irredenta»

(«Україна уярмлена»)опублікована у 1895 р. Ю.Бачинським брошура, у якій автор

доводив історичну необхідність об’єднання українських земель

та здобуття Україною незалежності

Українофільство термін, поширений з другої половини ХІХ ст., на означення

любові до України, українського народу, української культури

тощо

Українська

Національно-

Демократична Партія

(УНДП) українська політична партія, заснована у Львові 1899 р.

колишніми членами РУРП. Очолив партію Ю.Романчук.

Незабаром стала найчисельнішою партією національного

спрямування. Програма партії: виховання почуття єдності з

Наддніпрянською Україною; створення єдиної української

автономної провінції у складі Австро-Угорщини; соборність і

незалежність України

Українська Соціал-

Демократична Партія

(УСДП) українська соціалістична партія Галичини та Буковини,

заснована у 1899 р. як автономна частина Соціал-

демократичної робітничої партії Австрії. Очолив партію

М.Ганкевич. Програма партії: досягнення соціалізму методом

реформ, захист інтересів робітників

Язичіє суміш російської, української, польської та

церковнослов’янської мов, яку штучно створили москвофіли і

подавали як справжню руську мову

ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Валуєвський циркуляр циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії

П.Валуєва 1863 р., у якому заявлено, що української мови не

було, не має і не може бути. Заборонено видавати шкільну і

релігійну літературу українською мовою

Громади напівлегальні непартійні об’єднання української інтелігенції

другої половини ХІХ ст. Перша громада була заснована у м.

Санкт-Петербурзі у 1859 р. колишніми членами Кирило-

Мефодіївського братства М.Костомаровим, В.Білозерським та

Т.Шевченком. Видавали перший український щомісячний

журнал «Основа» 1861-1863 рр. Громади були заборонені

Емським указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Громадівський рух культурно-просвітницька діяльність громад у Наддніпрянській

Україні в 60-70-х рр. ХІХ ст. Громади були заборонені Емським

указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Емський указ указ російського імператора Олександра ІІ 1876 р., який

заборонив друкувати книги українською, ставити українські

театральні вистави, викладати українською, перекладати

українською, ввозити українську літературу, писати ноти до

українських пісень… Указ заборонив громади і закрив

Південно-Західний відділ Російського географічного

товариства

Меценат особа, яка безкорисливо вкладає кошти в розвиток освіти,

науки, культури тощо

Модернізм напрямок у мистецтві початку ХХ ст., який характеризується

еклектикою (змішуванням стилів), відмовою від мистецьких

традицій минулого та утвердженням нових нетрадиційних

мистецьких форм. В архітектурі центральними концепціями

модернізму є функціоналізм і відсутність декоративності

«Основа» перший український щомісячний журнал, який видавався у

м.Санкт-Петербург громадою у 1861-1862 рр.

Передвижники у Російській імперії другої половиниХІХ ст передовий художник-реаліст з демократичним поглядами, учасник популярних пересувниїх виставок

Південно-Західного

відділу Російського

географічного

товариства наукове товариство 1873-1876 рр., що було частиною

імператорського Російського географічного товариства.

Засноване з ініціативи Київської громади. Закрите Емським

указом російського імператора Олександра ІІ у 1876 р.

Просвіта українське культурно-освітнє товариство Галичини, засноване

народовцями у 1868 р.

Професійний театр театр, у якому гра акторів та діяльність інших театральних

діячів є професією, а не просто захопленням, як в аматорському

театрі. Перший професійний український театр – Театр

корифеїв, заснований в Єлисаветграді М.Кропивницьким у

1882 р.

Реалізм стиль і метод у мистецтві й літературі другої половини ХІХ ст.,

який прагне до найдокладнішого опису спостережених явищ

без їх ідеалізації

Руська бесіда українське культурно-освітнє товариство Буковини, засноване

у 1869 р.

Секта 1) релігійна громада, що відокремилась від панівної церкви.

2) відокремлена група осіб, що замкнулася у своїх вузьких групових інтересах.

Театр корифеїв перший професійний український театр, заснований в

Єлисаветграді М.Кропивницьким у 1882 р.

Хлопомани частина українських і польських (з українським корінням)

студентів Київського університету, які вирішили присвятити

себе дослідженню української культури. Очолив гурток

хлопоманів В.Антонович. Хлопомани ходили по селах і

збирали український фольклор. Поляки зневажливо називали їх

хлопами (неосвіченими простолюдинами), звідси і походить

назва – хлопомани

ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Акціонерне товариство об’єднання капіталу декількох власників шляхом купівлі

акцій товариства із подальшим отриманням прибутку та розподілом його залежно від внесеної частки.

Антисемітизм одна з форм національної нетерпимості виражена у ворожому ставленні до євреїв – від нехтування у побуті, право¬вої дискримінації, до єврейських погромів. А. сформувався історично на базі релігійної мотивації, як реакція на конфесійні особливості іудаїзму. На рубежі ХІХ-ХХ ст. А. перетворився у достатньо впливову політичну ідеологію, остаточно втратив релігійну осно-ву. Найбільш теоретично розробленим був німецький А. Його класиками були німецькі публіцисти ЕДюрінг, О.Глагау, В.Марр. Після Першої світової війни нацистська пропаганда у Німеччині стала свідомо розпалювати у суспільстві А., звинувачуючи євреїв в усіх пораз¬ках німців у роки війни. З 1933 р. А. у Німеччині став офіційною ідеологією, що була втілена в реальну практику Голокосту. Націоналізм – психологія, ідеологія та політика

Артіль форма колективного господарства; група людей однієї професії або ремесла, які об’єдналися для спільної праці на основі усуспільнення засобів виробництва

Відруб назва ділянки общинної землі, яку виділяли селянинові в особисту власність, коли він виходив з общини у період реалізації Столипінської аграрної реформи 1906- 1916 рр

«Громадська думка» перша щоденна українська газета, яка виходила у Києві 1905-

1906 рр.

Державна Дума назва парламенту (законодавчого органу влади) в Російській

Імперії

Депресія застій в економіці країни. Концентрація виробництва – максимальне зосередження виробничих потужностей у власності небагатьох

Економічна криза раптове падіння, ско-рочення виробництва, що

супроводжується розоренням значної частини підприємств, зростанням безробіття, падінням заробітної плати і курсу акцій.

Інвестиція грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що їх вкладають у різні види діяльності у виробничій та невиробничій сферах.

Картель форма монополістичного об’єднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію. Учасники синдикату зберігають власність на засоби виробництва і виробничу самостійність, але втрачають комерційну самостійність. Вироблена продукція реалізується як власність синдикату через створену для цього контору (товариство тощо

Клерикалізм суспільно-політична течія, яка прагне до домінуючої ролі церкви в політичному та духовному житті суспільства

Конституційна монархія форма державного правління, за якої влада монарха

обмежена нормами конституції

Консерватизм течія громадської думки і політичної практики, яка обстоює старе і чинить перепони новому, ставить над усе ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному житті.

Кривава неділя розстріл царськими військами 9 січня 1905 р. мирної

робітничої демонстрації в Петербурзі (вбито і поранено 5 тис.

чол.) – початок революції в Російській імперії

Лібералізм політична течія, спрямована на утвердження парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод.

Марксизм філософське, економічне і політичне вчення, основоположниками якого були К.Маркс і Ф.Енгельс.

Монополія встановлення підприємцем або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції

Політична реакція репресивна політика державної влади щодо учасників

революції, спрямована на силове зміцнення пануючого режиму

Політичний страйк форма політичної бо-ротьби, яка передбачає припинення

роботи як засіб вимагання задоволення політичних вимог.

Профспілка об’єднання робітників, з ме¬тою захисту своїх професійних і соціально- економічних прав.

Ради робітничих депутатів форма самоорганізації робітництва, орган місцевої

влади в умовах відсутності традицій демократичних інститутів влади.

Революція стрімкі радикальні зміни політичного, економічного та

соціального життя суспільства здебільшого насильницьким

методом народного повстання

Революційна українська

партія (РУП) перша українська політична партія Наддніпрянщини, яка була

заснована в Харкові 1900 р. Лідером партії був Д.Антонович. У

1900 р. М.Міхновський уклав програму партії – «Самостійна

Україна», у якій були обґрунтовані права України на

самостійність. Незабаром у програмі РУП відбуваються зімни:

перехід на засади автономістів, сповідування соціалістичних

ідей

Самостійна Україна видана М.Міхновським у 1900 р. брошура, у якій були

обґрунтовані права України на самостійність. Брошура

«Самостійна Україна» деякий час була програмним

документом РУП

Синдикат вид монополії. Об’єднання підприємств, які зберігають

виробничу самостійність, а для комерційної діяльності

створюють спільне підприємство – синдикат

Сіонізм (від назви пагорба Сіона в Єрусалимі) – ідеологія і політика, яка

панує в Ізраїлі та багатьох єврейських громадах різних країн світу. Пропагує створення в Палестині єврейської держави й переселення туди всіх євреїв. Як будь-яка інша форма націоналізму, містить ідею національної зверхності й національної винятковості. Засновник С. – журналіст Теодор Герцль (1860-1904). Вперше ідеї С. викла дені у його книзі «Єврейська держава» (1896р)

Сорочинська трагедія жорстоке придушення російською владою у грудні 1905 р.

повстання жителів с. Великі Сорочинці Полтавської губернії.

Письменник В.Короленко відобразив ці події в нарисі

«Сорочинська трагедія»

Соціалізм політична течія, суспільний лад соціальної рівності та гармонії, заснований на засадах соціальної справедливості

Столипінська аграрна

реформа 1906-1911 рр. у

Російській імперіїСуть реформи:

– розбивалися селянські общини і земельний наділ переходив

до селянина в приватну власність;

– земля ставала товаром;

– передбачалася ліквідація аграрного перенаселення засобом

заохочення переселення селян в східні райони Росії

Столипінський

Циркуляр циркуляр 1910 р. П.Столипіна, згідно з яким в Російській

імперії заборонялося реєструвати «інородні» (неросійські)

товариства та видавництва

Товариство українських

поступовців (ТУП)таємна надпартійна українська політична організація

Наддніпрянщини, яка була заснована в Києві 1908 р. Метою

ТУП було об’єднати всі українські сили для боротьби за

національне відродження. Лідерами ТУП були Є.Чикаленко та

М.Грушевський

Третьочервнева монархія назва режиму, що встановився в Російській імперії після

придушення революції 1905-1907 рр. Головною його ознакою було самодержавство, яке трималося на армії та поліції.

Трест форма монополістичного об’єднання підприємств, які втрачають будь-яку самостійність. Власники підприємств отримують акції на суму внесеного паю.

Українська народна

партія (УНП) політична партія Наддніпрянщини, заснована М.Міхновським у

1902 р., яка відстоювала ідею цілковитої незалежності України

Українська соціал-

демократична робітнича

партія (УСДРП) українська політична партія соціалістичного спрямування, яка

була основана 1905 р. з колишньої РУП. Члени партії

визнавали марксистську ідеологію. Лідерами УСДРП були

В.Винниченко, С.Петлюра, М.Порш

Українська соціал-

демократична спілка

(«Спілка») українська політична партія соціалістичного спрямування, яка

була заснована у 1904 р. М.Меленевським. У 1905 р. «Спілка»

стає автономною частино Російської соціал-демократичної

робітничої партії

«Хлібороб» перша україномовна газета Наддніпрянської України, яка

виходила друком у 1905 р. у м. Лубнах

Хутір окреме поселення однієї чи декількох родин, що виділялося з сільської громади для ведення.

Шовінізм крайня форма націоналізму, яка полягає у войовничій проповіді

винятковості своєї нації щодо інших

ТЕМА 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Загальне виборче право один з ключових принципів демократизації суспільства,

який передбачає надання голосу максимальній гльхості дорослого населення (як правило з 18 років), не залежно від статі, становища у суспільстві, майнового становища, освітнього рівня.

Національна автономія автономія за національним принципом.

Студентське віче форма політичної боротьби в Галичині наприкінці XIX – на

початку XX ст. Зібрання студентів, громадськості з метою засвідчення перед владою вимог, які відбивають прагнення народу.

Молодіжна спортивно-фізкультурна організація – форма залучення молоді до

національно-визвольної боротьби в Галичині, підготовка до воєнного вишколу. Існували такі організації, як «Сокіл», «Січ».

Сокіл, Січ, Пласт молодіжні патріотичні спортивні організації Західної України

початку ХХ ст.

ТЕМА 20. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Антанта військово-політичний союз, створений 1904-1907 рр.,

основними членами якого були Росія, Великобританія та

Франція. Антанта протистояла спочатку Троїстому союзу, а

потім блоку Центральних держав під час Першої світової війни

Блок Центральних

держав (Четверний союз)військово-політичний союз часів Першої світової війни,

якийостаточно сформувався у 1915 р. у складі Німеччини, Австро-

Угорщини, Болгарії та Туреччини. Центральні держави

протистояли країнам Антанти і зазнали поразки за

результатами війни

Брусиловський прорив наступальна операція російських військ Південно-

Західного фронту під командуванням генерала О.Брусилова у травні-червні 1916 р. У результаті Росія захопила Галичину (без

Львова), Північну Буковину, частину Західної Волині тощо

Галицько-Буковинське

генерал-губернаторство тимчасова адміністративно-територіальна одиниця з

центром ум. Чернівці, створена урядом Російської імперії наприкінці 1914 р. на завойованих російською армією землях Галичини та Буковини. Очолив Галицько-Буковинське генерал-

губернаторство Г.Бобринський

Головна Українська

Рада (ГУР) українська політична організація Галичини, що була створена 1

серпня 1914 р. на чолі з К.Левицьким. ГУР підтримала Австро-

Угорщину під час Першої світової війни, захищала українські

інтереси, брала участь у формування Українських січових

стрільців (УСС)

Загальна Українська

Рада (ЗУР) українська політична організація Галичини, що була створена в

1915 р. на чолі з К.Левицьким. Відстоювала українські

інтереси. Закликала до об’єднання всіх українських земель,

розмежування Галичини на Західну та Східну. У 1916 р. ЗУР

саморозпустилася на знак протесту проти відновлення

Польської держави

Карпато-Руський

визвольний комітет створений під час Першої світової війни у Києві емігрантами

з Галичини комітет, який виступав за об’єднання всіх

українських земель у складі Росії. Закликав галичан зустрічати

російські війська як визволителів

Комітет Південно-

Західного фронту

Всеросійського союзу

земств і міст створений під час Першої світової війни комітет з метою

підтримки російських військ. Очолив комітет представник

українського національного руху Ф.Штейнгель

Легіон Українських

січових стрільців (УСС)українські бойові частини у межах австро-угорської армії

часів Першої світової війни, чисельністю 2,5 тис. осіб. Створений всерпні 1914 р. у м. Стрий на основі молодіжних воєнізованих

організацій «Січ», «Пласт» та «Сокіл». Першим командувачем

УСС був М.Галущинський. УСС брали участь у битвах: на горі

Маківка (квітень-травень 1915 р.), під Болеховим (травень-

червень 1915 р.), під Галичем (червень 1915 р.), у межиріччі

Серету та Стріпи (серпень-вересень 1915 р.). У серпні 1916 р. у

битві на горі Лисоня зазнали поразки та значних втрат. Узимку

1917 р. повернулися на фронт. УСС стали основою для

створення Української національної армії часів революційних

подій 1917-1920-х рр.

Перша світова війна конфлікт між двома воєнно-політичними блоками Антантою

і Троїстим (Четвертним) союзом, який набув світового масштабу. Проте головні бойові дії велися у Європі. Приводом до війни стало убивство у Сараєво сербським терористом наступника австрійського престолу Франца Фердинанда. Війна носила загарбницький характер з обох боків. Кровопролитна війна тривала з 1 серпня 1914 р. по 11 листопада 1918 р. Загинуло 10 млн. чол. Перемогу здобули країни Антанти.

Світова війна глобальне військове протистояння коаліцій держав, яке

охоплює значну частину країн світу

Союз визволення

України (СВУ) українська політична організація Галичини, що була створена 4

серпня 1914 р. на чолі з Д.Донцовим. Члени СВУ підтримали

Австро-Угорщину під час Першої світової війни, захищали

українські інтереси, брали участь у формуванні українізованих

військових частин сірожупанників та синьожупанників у межах

австро-угорської армії. Кінцева мета СВУ – утворення

самостійної України

Троїстий союз військово-політичний союз, створений 1882 р., членами якого

були Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. З початком

Першої світової війни Троїстий союз трансформувався у блок

центральних держав і протистояв країнам Антанти

ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

Автономізація у часи революції 1917 р. політична боротьба народів колишньої

Російської імперії за отримання автономії у межах нової

демократичної Російської федерації. Зокрема, УЦР була на

позиціях автономії України у складі демократичної Росії

план перетворення незалежних радянських республік, які

утворились у 1918-1920 рр. внаслідок громадянської війни на

теренах колишньої Російської імперії, в автономні складові

Російської Федерації

Автономія самоуправління певної території держави, що наділена

самостійністю у вирішенні питань місцевого значення у межах,

установлених центральною владою

Більшовики представники Російської соціал-демократичної робітничої

партії (більшовиків) РСДРП(б), які закликали до

революційного перевороту й швидкого будівництва в Росії

соціалізму (справедливого суспільства рівних, без приватної

власності). Будівництво соціалізму більшовиками

супроводжувалося масовим насильством та терором

Генеральний секретаріат вищий виконавчий орган державної влади в Україні

(уряд) з 28 червня 1917 р. до 22 січня 1918 р. Складався з 8 секретарств (міністерств). До складу входили В.Винниченко (голова), П.Христюк, С.Петлюра, С.Єфремов, Б.Мартос,

Х.Барановський, В.Садовський, М.Стасюк, І.Стешенко. Члени

Генерального секретаріату були представниками УСДРП,

УПСР, УПСФ

Двовладдя переплетіння двох гілок влади в Росії після Лютневої революції

1917 р.: Тимчасового уряду і рад робітничих, солдатських і

селянських депутатів

Демократична революція докорінний переустрій суспільних відносин на

демократичних засадах.

Заколот генерала

Корнілова спроба російського царського генерала Л.Корнілова 7-12

вересня (25-30 серпня) 1917 р. скинути владу Тимчасового

уряду в Росії й встановити військову диктатуру. Заколот зазнав

поразки. УЦР негативно поставилася до заколоту Корнілова.

Заколот активізував діяльність радикальних революційних сил,

зокрема, більшовиків

Конфіскація безоплатне вилучення майна, цінностей

«Маніфест до

українського народу з

ультимативними

вимогами до Української

Ради» документ 17 (4) грудня 1917 р., згідно з яким лідери російських

більшовиків В.Ленін та Л.Троцький, погрожуючи війною,

ставили ультимативні вимоги Українській Центральній Раді

визнати владу більшовиків в Україні

Народний секретаріат перший радянський уряд в Україні на чолі з Артемом,

сформований у грудні 1917 р. у Харкові

Національно-демократична революція

революція, учасники якої прагнуть домогтися національної незалежності (або національного відродження, якщо формально держава не с залежною) і встановити в країні демократичної системи правління.

Пролетаріат клас найманих робітник, які не мають у приватній власності

засоби виробництва

Ради робітничих,

солдатських та

селянських депутатів політичні виборні організації робітників, солдатів і селян Росії,які формуються у результаті Лютневої революції 1917 р.

Радянська влада влада більшовиків. Органами влади у більшовиків були ради,

тому і пішла назва – радянська влада

Радянізація процес встановлення радянської влади, насадження її у всіх сферах життя суспільства. Складові радянізації: формування радянських органів влади, націоналізація, аграрні перетворення, колективізація, «культурна революція», обмеження впливу церкви, атеїстична пропаганда, репресії проти незгодних і потенційних противників, індустріалізація тощо.

Революція стрімкі радикальні зміни політичного, економічного та

соціального життя суспільства здебільшого насильницьким

методом народного повстання

Реквізиція примусове вилучення державою майна власника (приватної або юридичної особи) в державних інтересах з виплатою або без виплати йому вартості майна.

Самостійники

(Полуботківці) солдати українського полку ім. П.Полуботка, які 4-5 липня

1917 р. у Києві підняли збройне повстання проти ІІ Універсалу

УЦР, у якому йшла мова про відмову від уже проголошеної

автономії України. Самостійники вимагали від УЦР негайно

проголосити самостійність України. Повстання було

придушене

Тимчасовий уряд найвищий тимчасовий орган державної влади в Росії,

сформований після зречення від влади у березні 1917 р.

імператора Миколи ІІ. Тимчасовим називається тому, що мав

діяти до скликання Установчих зборів. Був повалений у

результаті більшовицького повстання 7 листопада (25 жовтня)

1917 р.

«Тимчасова інструкція

для Генерального

секретаріату

Тимчасового уряду

України» документ серпня 1917р., згідно з яким Генеральний Секретаріат

перетворювався на залежний виконавчий орган Тимчасового

уряду Росії

Українізація армії після Лютневої революції 1917 р. процес утворення у межах

російської армії українських військових комітетів (виборних

армійських органів національного типу). Українізовані

військові частини підтримували ідею автономії та незалежної

України

Українська Центральна

Рада (УЦР) український представницький орган влади (парламент),

створений 17(4) березня 1917 р. представниками українських

політичних партій. Головою УЦР було обрано

М.Грушевського. УЦР була на позиціях автономії України у

складі демократичної Росії

Український

національний конгрес зібрання у Києві 19-21 (6-8) квітня 1917 р. представників від

усіх українських громад Росії з метою підтримки УЦР щодо

здобуття автономії України у складі Росії

Українська революція складова загально- російської революції, що почалася у

лютому 1917 р., спрямована на повалення імперського панування і здобуття національного визволення. Носила демократичний, національно-визвольний характер. Приводом до полюції стало повалення самодержавства Росії (2 березня 1917 р.). В результаті революції постала Українська Народна Республіка

Універсали Української

Центральної Ради державно-політичні акти, які видавала УЦР, звертаючись до

народу України. Усього було 4 універсали, авторство яких

приписують В.Винниченку.

І Універсал 23 (10) червня 1917р.:

– проголошення автономії України;

– УЦР визнавалася вищим державним органом влади до

скликання Всенародних українських зборів;

– заклик населення створювати на місцях підпорядковані УЦР

органи влади;

– створення української державної скарбниці

ІІ Універсал 16(3) липня 1917 р.:

– відмова УЦР від проголошення автономії України до

Всеросійських Установчих зборів;

– прийняття рішення про розробку законопроекту автономії

України;

– визнання Тимчасовим урядом УЦР вищим органом влади в

Україні;

– затвердження складу Генерального Секретаріату Тимчасовим

урядом;

– формування українських військових частин під контролем

російського командування;

– делегування до Центральної Ради представників національних

меншин

ІІІ Універсал 20(7) листопада 1917 р.:

– проголошення Української Народної Республіки (УНР);

– УЦР – вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат –

вищий виконавчий орган УНР до скликання Установчих зборів;

– скасування права власності на поміщицькі, удільні,

монастирські, церковні та інші землі нетрудових господарств;

– земля – власність народу і має перейти до нього без викупу

(до Установчих зборів землею порядкували земельні комітети,

обрані народом);

– введення 8-годинного робочого дня;

– скасування смертної кари;

– проголошення демократичних прав і свобод;

– визнання права національних меншин на автономію

ІV Універсал 22(9) січня 1918 р.:

– проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною,

суверенною державою;

– рівноправні відносини з усіма сусідніми державами;

– влада УНР належить народу, до Установчих зборів владу

здійснює УЦР та Генеральний Секретаріат (нова назва – Рада

народних міністрів);

– початок мирних переговорів із країнами Четверного союзу

Українська Народна

Республіка (УНР) назва української держави, яка була проголошена ІІІ

Універсалом УЦР 20(7) листопада 1917 р. у складі Росії. УНР

проіснувала з перервами до листопада 1920 р.

Федерація союзна держава, до складу якої входять державні утворення –

суб’єкти федерації, що мають часткову самостійність

Червоний терор арешти або знищення противників більшовиків з метою

залякування і фізичного усунення.

ТЕМА 22. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918-1921 РР.)

Анархізм ідейно-теоретична та соціально-політична течія, в основі якої –

заперечення державного управління суспільством. Анархісти

вважали, що життя селян можливе на основі селянських общин

без державного управління

Анархо-комунізм суспільно-політична течія, яка виступає за повну ліквідацію

держави. Основою суспільної організації

Білий рух (білі,

білогвардійці) військово-політичний рух, сформований у ході громадянської

війни в Росії 1917 – 1923 рр. з метою повалення радянської

влади і поновлення єдиної неподільної Росії на основі

принципів монархізму (або на основі республіканської ідеї).

Єдності між представниками білого руху не було

Більшовики представники Російської соціал-демократичної робітничої

партії (більшовиків) РСДРП(б), які закликали до

революційного перевороту й швидкого будівництва в Росії

соціалізму (справедливого суспільства рівних, без приватної

власності). Будівництво соціалізму більшовиками

супроводжувалося масовим насильством та терором

Боротьбисти члени Української комуніс-тичної партії (боротьбистів), що утворилась у травні 1918 р. після розколу Української партії соціалістів-революціонерів. З 1919 р. співпрацює з більшовиками. Виступала за незалежність УСРР. Лідерами боротьбистів були В.Блакитний, Г.Гринько, Л.Ковалів, ПЛюбчен- ко, О.Шумський та інші.

Брест-Литовський

Договір мирний договір між УНР та країнами Четверного союзу 9

лютого (27 січня) 1918 р. Умови договору:

– завершення війни між сторонами;

– відмова від взаємних претензій;

– налагодження економічних відносин;

– поновлення довоєнних кордонів між Україною та Австро-

Угорщиною; обіцянка Австро-Угорщини створити зі Східної

Галичини та Буковини єдиний автономний край;

– зобов’язання УНР надати країнам Четверного союзу значної

матеріальної допомоги у вигляді продуктів (хліба, м’яса, яєць,

цукру…)

сепаратний мирний договір між більшовицькою Росією та

країнами Четверного союзу 4 березня 1918 р., за яким Росія

виходила з Першої світової війни і зобов’язувалася розпочати

мирні переговори з урядом УНР

Варшавська угода угода між Директорією УНР (С.Петлюрою) та Польщею 21-24

квітня 1920 р. Умови угоди:

– Польща визнає незалежність УНР на чолі з Директорією;

– Директорія УНР дає згоду на передачу Польщі

західноукраїнських земель;

– домовленість про спільні військові дії проти більшовиків;

– підпорядкованість військ УНР польському командуванню;

– зобов’язання українського уряду утримувати польські війська

на території УНР

Воєнний комунізм соціально-економічна політика більшовиків у 1919-1920 рр., що

була реакцією більшовиків на умови громадянської війни, тому

являла собою вимушені, тимчасові, насильницькі заходи з

метою переходу до комунізму. Воєнний комунізм включав у

себе продрозкладку (вилучення надлишків продовольства)

націоналізацію підприємств, заборону вільної торгівлі тощо

Гетьманат режим правління в Україні гетьмана П.Скоропадського у

1918р.

Гетьманський переворот переворот квітня 1918 р., здійснений прихильниками

генерала П.Скоропадського, який був проголошений гетьманом Української держави. У результаті перевороту було розігнано УЦР і ліквідовано Українську Народну Республіку, переворот був здійснений за згоди і підтримки німецьких окупаційних військ,

Державний Секретаріат перший український уряд ЗУНР, який очолив

К.Левицький

Директорія УНР тимчасовий орган державної влади УНР, створений для

керівництва повстанням проти гетьмана П.Скоропадського.

Після перемоги повстання – вищий орган державної влади УНР

Західноукраїнська

Народна Республіка

(ЗУНР) західноукраїнська держава, створена в листопаді 1918 р. на

землях Галичини. З 22 січня 1919 р. офіційно перестала

існувати й стає Західною Областю Української Народної

Республіки (ЗОУНР)

Зимові походи військ

Директорії УНР два бойові рейди армії Директорії УНР по тилах Добровольчої

армії А.Денікіна та Червоної армії у Правобережній Україні.

Перший зимовий похід тривав з грудня 1919 р. по травень 1920

р. Другий зимовий похід на чолі з Ю.Тютюнником відбувся в

листопаді 1921 р.

Лінія Керзона умовна демаркаційна лінія (східний кордон Польщі,

запропонована міністром закордонних справ Великобританії

Дж. Керзоном як можливий кордон перемир’я у війні між

більшовицькою Росією і Польською республікою під час

польсько-радянської війни

Комунізм найвища стадія розвитку соціалістичного суспільства; така

організація суспільства, за якої економіка заснована на

суспільній власності на засоби виробництва. Подекуди

«соціалізм» та «комунізм» використовують як тотожні поняття.

Російських більшовиків називали також комуністами

Комнезами комітети незаможних селян,, організації незаможних селян

України в 1920- 1933 рр., утворені за ініціативою ЦК КП Правом вступу до них користувалися бідноа й середняки, що мали до трьох десятин землі і звільнялися від продрозкладки. Основне їхнє завдання полягало в тому, щоб сприят Радам і волосним виконкомам у здійсненні земельної та продовольчої політики радям ського уряду, у культосвітній роботі на сей! в організації допомоги Червоній армії, у і ротьбі з селянськими виступами, в «ліквідації куркульства як класу», в масовій колективі ції сільського господарства. З перемогою к госпного ладу були ліквідовані.

Махновський рух

(махновщина) селянський рух 1918-1921 рр. в Україні (переважно на

Катеринославщині), очолюваний Нестором Махно (батько

Махно). Махновці сповідували анархічні ідеї

Націоналізація вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі

та підприємств

Отаманщина засилля різноманітних напівбандитських збройних формувань в

умовах відсутності реальної державної влади

Продовольча диктатура політика більшовиків на селі, яка передбачала надзвичайні

заходи в роки громадянської війни спрямовані на забезпечення продовольством робітників та Червоної армії. Вона передбачала централізацію заготовки і розподілу продовольства, монополію хлібної торгівлі, продрозкладкута інші заходи у межах політики воєнної диктатури.

Продовольча розкладка (продрозверстка) – безоплатне вилучення у селян

продовольчих надлишків. У житті виливалася у повне вилучення продовольчих ресурсів спеціальними продзагонами.

Продзагони спеціальні загони робітни бійців Червоної армії для збирання

продовольчої розкладки (продрозверстки). У практиці застосовували насильницькі дії.

Радянська влада влада більшовиків. Органами влади у більшовиків були ради,

тому і пішла назва – радянська влада

Ризький договір мирний договір між Польською республікою, РСФРР

(більшовицькою Росією)та УСРР (більшовицькою Україною).

Умови договору:

– анулювання Варшавського договору між Польщею та УНР;

– визнання Польщею УСРР;

– передача Польщі західноукраїнських земель;

– забезпечення умов для національно-культурного розвитку

росіянам, українцям та білорусам у Польщі

Ревком революційний комітет, революціний орган влади. Формується без системи виборів

Сен-Жерменський

Договір мирний договір 10 вересня 1919 р. між Австрією та країнами

переможцями Антанти, іншими учасниками Першої світової

війни та країнами, які утворилися на руїнах колишньої Австро-

Угорщини. Однією з умов договору було визнання Австрією

переходу Північної Буковини до складу Румунії та Закарпаття

до складу Чехословаччини

Старобільська угода угода 1920 р. про спільні дії Червоної армії та військ Н.Махна

проти армії барона П.Врангеля в Криму

Тріанонський договір мирний договір 4 червня 1920 р. між Угорщиною та

Країнами Антанти. Однією з умов договору було визнання Угорщиною переходу Закарпаття до складу Чехословаччини

Трудовий конгрес

України вищий законодавчий орган влади УНР у часи Директорії

Українська Галицька

Армія (УГА)

армія ЗУНР Українська держава назва української держави за часів гетьманату П.Скоропадського 1918 р.

Українська Народна

Республіка (УНР) назва української держави, яка була проголошена ІІІ

Універсалом УЦР 20(7) листопада 1917 р. у складі Росії. УНР

проіснувала з перервами до листопада 1920 р.

Українська

Соціалістична Радянська

Республіка (УСРР) українська радянська держава, проголошена 6 січня 1919 р.

Український

національний союз створений у серпні 1918 р. на чолі з В.Винниченком союз

українських національних сил, який проголосив курс на

підготовку повстання проти гетьманату П.Скоропадського

Федерація союзна держава, до складу якої входять державні утворення –

суб’єкти федерації, що мають часткову самостійність

Червона армія радянські військові сили більшовиків

Червоний рух (червоні) більшовики, які боролися за встановлення радянської влади на території колишньої Російської імперії з метою будівництва соціалізму (комунізму)

Червоний терор масовий терор, здійснюваний більшовиками проти широких

соціальних груп, що були оголошені «класовими ворогами»,

або звинувачувалися в «контрреволюційній» діяльності

ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

(1921-1928 рр.)

Автокефальна церква православна церква, яка має повну самостійність щодо

організаційних та культових питань

ВАПЛІТЕ Вільна Академія Пролетарської Літератури, літературне

об’єднання, яке виникло у Харкові 1926 р. Лідером ВАПЛІТЕ

був М.Хвильовий

Воєнно-господарський союз (військово-політичний союз) – форма контролю

більшовиків на національними радянськи-ми республіками і використання їх ресурсів; повторне вторгнення більшовиків в Україну (Друга радянсько-українська війна кінець 1918-1919 рр.) супроводжувалося насадженням того управлінського апарату, який вже був сформований у радянській Росії.

ГОЕЛРО Державна комісія з електрифікації Росії, перший державний

план відбудови економіки Росії після руйнувань громадянської

війни 1918-1921 рр. на основі електрифікації

Господарська розруха розвал господарського життя в результаті тривалих бойових

дій, революцій або невдалих економічних експериментів.

Госпрозрахунок метод планового господарювання, заснований на порівнянні в

грошовій формі витрат і результатів господарської діяльності.

Індустріалізація система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої

промисловості з метою технічного переозброєння економіки і

зміцнення обороноздатності країни

Концесія договір, угода про передачу в експлуатацію на певних умовах

державних земельних ділянок, покладів корисних копа¬лин, підприємств іноземним чи національним монополіям.

Кооператив добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно

займаються певним видом господарської діяльності

Коренізація надання народам СРСР можливості розвивати власні культури,

мови, готувати національні кадри з метою посилити вплив

комуністичної партії в національних районах

Нееквівалентний обмін штучно утворений дисбаланс між цінами на

сільгосппродукцію і промислові товари («ножиці цін») з метою викачування ресурсів з сільського господарства.

Нова економічна

політика (НЕП) економічна політика радянської влади 1921-1928 рр., що

прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму» та базувалася

на впровадженні елементів ринкової економіки

Продподаток натуральний податок з селянських господарств, запроваджений

радянською владою у 1921 р. замість продрозкладки.

Продподаток був складовою частиною НЕПу

Трест централізована форма монополії; об’єднання підприємств, які

повністю втрачають свою самостійність. За часів НЕПу всі

трести перебували у державній власності

Українізація політика надання можливості в УСРР розвитку української

культури під контролем радянської влади. Політика

«українізації» була складовою частиною загальносоюзної

кампанії коренізації

ТЕМА 24. УТСВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1929-1938 РР

Голодомор масовий голод 1932-1933 рр. в Україні та деяких інших регіонівСРСР, штучно зорганізований радянським керівництвом

ГУЛАГ російською – Главное управление лагерей. Підрозділ

Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР 1934-1956 рр., який керував системою виробничо-трудових (концентраційних) таборів

Геноцид (від грец. Сепоз – рід, племя »латин. Саесіо – вбивати) – знищення окремих груп населення за расовими, національними, етнічними або релігійними мотивами також штучне створення життєвих умов не сумісних з життям.

Експропріація примусове позбавлення приватної власності без будь-якого

відшкодування

Закон «про п’ять

колосків» постанова 1932 р. «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності», відома в народі як «Закон про п’ять колосків». Згідно з цим законом за крадіжку колгоспного майна передбачався розстріл із конфіскацією всього майна або позбавлення волі терміном не менш ніж на 10 років

Індустріалізація система заходів, спрямованих на прискорений розвиток

Важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни

Карткова система система розподілу продуктів, товарів та послуг за картками,

Що індивідуально видаються державою населенню

Колективізація примусова система заходів, спрямована на перетворення

одноосібних селянських господарств у великі колективні й

радянські господарства (колгоспи і радгоспи)

Колгосп колективне господарство; форма колективного господарства, що набула поширення в СРСР після проведення колективізації. Землі, реманент, техніка колгоспу з формальної точки зору були власністю тих, хто його утворив. Але за радянської дійсності фактично селяни втратили будь-які права власності на усуспільнене майно. При утво¬ренні колгоспу усуспільненню підлягали зем¬лі, реманент, робоча худоба, у власності селян залишалася лише присадибна ділянка, птиця, дрібна худоба, корови

Командно-

адміністративна

(планова) економіка економічна система, у якій держава або ради керують

економікою. У системі з командною економікою центральний уряд ухвалює всі рішення стосовно виробництва та споживання товарів та послуг. На відміну від ринкової економіки, де економіка існує і керується економічними законами ринку

Криза хлібозаготівель відмова селян здавати продукти сільського господарства за

заниженими державними цінами. Мали місце у 1925-1929 рр. Як правило, долалися шляхом підвищення закупівельних цін, але під час кризи 1929 р. щодо селян були застосовані насильницькі воєнно-комуністичні методи

Куркуль (кулак) з давнини назва селян, які займалися лихварством (давали

кошти в борг під відсотки). За часів радянської влади

куркулями називали всіх заможних селян та противників

колективізації

«Культурна революція» 1) форма подолання культурної відсталості, боротьба з

неписьменністю, насадження соціалістичної культури, єдиної ідеології в СРСР; 2) політика силового придушення опозиції, що здійснювалася в комуністичному Китаї у 1966-1978 рр. «К.Р.» призвела до формування культу особи Мао, масових жертв, хаосу. Соціалістичний реалізм – напрям у культу¬рі; найбільшого поширення набув у СРСР, де він уважався частиною офіційної ідеології”. Основні риси: присутність нового героя – революціонера-пролетаря, комуніста, оспіву¬вання комуністичних ідеалів, відображення й оцінка життєвих ситуацій з точки зору марк- сизму-ленінізму, багатогранність художніх форм і проявів. Митці, які не вписувалися у визначені межі соцреалізму, підлягали го¬нінню або вигнанню. Попри офіційність та ідеологічну спрямованість чимало творів соцреалізму мали і мають художню та історичну цінність.

Модернізація осучаснення; перехід аграрного суспільства до індустріального

П’ятирічка план розвитку народного госпо¬дарства СРСР. Реалізація п’ятирічних планів була запроваджена у 1928-1929 рр.

Політика «ножиць цін» штучне завищення цін на промислові товари і заниження на сільськогосподарську продукцію з метою викачування ресурсів з села. Застосовувалася радянським керівництвом у 1920-30-ті роки

Радянська модернізація заходи радянського керівництва, які передбачали

Форсовану індустріалізацію та суцільну колективізацію

Репресії захід державного примусу, покарання

Розкуркулення кампанія експропріації лянських господарств у 30-ті роки, склад частина примусової колективізації. Здійс валася на основі постанови ЦК ВКП(б) 30 січня 1930 р. «Про заходи у справі лікві куркульських господарств у районах суцільної колективізації». Формально спрямо проти найзаможніших селян (в Україні їх 1,5%), на практиці вилилась у репресії ти значної кількості середняків, які в Украї складали 2/3 селян. Поряд із примусовою лективізацією розкуркулення стало передумовою занепаду сільського господарства голодомору.

«Розстріляне

відродження» літературно-мистецька генерація України 1920-1930-х років,

репресована сталінським режимом

Соціалістичні змагання

(соцзмагання) різноманітні заходи підвищення продуктивності праці

засновані не на матеріальній зацікавленості, а на моральній

свідомості. Наприклад, між заводами влаштовувалися

змагання, хто більше виробить продукції. Робітники вимушені

були працювати понад норму безкоштовно, щоб перемогти в

змаганнях

Стаханівський рух масовий робітничий рух у СРСР за підвищення продуктивності праці та досягнення високих виробничих показників. Назва походить від О.Стаханова, який, застосувавши новий метод роботи, встановив рекорд з видобування вугілля

Суцільна колективізація політика насильницького перетворення сільського

господарства наприкінці 20-х-30-х рр. XX ст. на основі «розкуркулювання» і суцільного насадження колективних форм господарства (колгосп) з усуспільненням значної частини селянської власності.

Терор політика придушення, залякування політичних противників

жорстокими насильницькими методами

Тоталітарний режим політичний режим, який передбачає встановлення всеосяжного державного контролю над усіма сферами життя суспільства засобами терору, знищення демократичних свобод, зосередження влади в руках окремої групи політичної партії

Форсована

Індустріалізація шалено швидкі темпи індустріалізації

ТЕМА 25. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ (1921-1939 РР.)

Анексія насильницьке приєднання, загарбання, утримання однією державою території або частини території іншої держави

Асиміляція добровільний або вимушений процес розчинення (втрати)

мови, традицій раніше самостійного народу (етносу) чи якоїсь

його частини в середовищі іншого, як правило, численнішого

народу. Засіб досягнення етнічної однорідності

Інтегральний

Націоналізм націоналістична ідеологія ОУН, що заперечувала ліберальні та демократичні цінності й проповідувала рішучі дії заради

національних інтересів. Автором інтегрального націоналізму

був Д.Донцов

Карпатська Україна українська держава, що була проголошена 15 березня 1939 р.

на території Закарпаття. Президентом Карпатської України був обраний А.Волошин. До кінця березня 1939 р. Закарпаття булу повністю окуповане угорцями. Карпатська Україна перестала існувати як незалежна держава

Нормалізація спроба порозуміння частиною лідерів українського руху в П і урядовими колами

Осадники назва польських колоністів на західноукраїнських землях у 20-30-ті рр. ХХст.

Осадництво польська політика колонізації західноукраїнських земель

осадниками у 20-30-ті рр. ХХст.

Організація українських

націоналістів (ОУН) створена у 1929 р. на чолі з Є.Коновальцем українська

націоналістична організація. Основні ідеї ОУН: створення

Української соборної держави засобами загальнонаціонального повстання українського народу; використання терористичних методів боротьби. Ідеологічна основа ОУН – інтегральний націоналізм Д.Донцова. Після вбивства Є.Коновальця ОУН розкололась на ОУН-М, на чолі з А.Мельником, та ОУН-Б, на чолі зі С.Бандерою

Пацифікація «умиротворення українського народу» – офіційна назва

масових репресій польської влади щодо українського

населення Галичини, проведених урядом Польщі восени 1930 р. як реакція на дії українських терористів ОУН

Польща «А» територія етнічно поль земель у Другій Речі Посполитій.

Польща «Б» території Другії Речі Посполитої, заселені етнічними меншинами – західноукраїнські

Русини самоназва місцевого населення Закарпаття. Русини вважають

себе окремим від українців народом, який веде свій родовід від руської держави

Русинство термін на позначення виокремлення частини населення

Закарпаття, що вважає себе русинами – окремим від українців

народом

Русофільство любов до усього руського. Русофільство було поширене на

західноукраїнських землях (особливо на Закарпатті) наприкінці

ХІХ — початку ХХ ст. Русофіли не визнавали існування

окремого українського народу й української мови;

стверджували, що існує єдиний руський народ, який поживає

від Карпат до Камчатки. Виступали за об’єднання

Західноукраїнських земель з Наддніпрянською Україною під

владою Росії

Таємний український

Університет український нелегальний вищий навчальний заклад, який діяв у

Львові протягом 1921-1925 рр.

Українське національно-

демократичне об’єднання

(УНДО) наймасовіша українська політична організація Галичини,

заснована 1925 р. у Львові. Основні ідеї УНДО: створення

незалежної соборної України мирними засобами на

демократичних засадах; захист інтересів українського

населення; культурно-просвітницька діяльність

ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

Антисемітизм форма національної та релігійної нетерпимості, яка

проявляється у ворожому ставленні до євреїв

Бабин Яр урочище на північно-західній околиці Києва. Місце масових

розстрілів німецької окупаційної владою мирного населення

(переважно євреїв). За різними оцінками у Бабиному Яру було

розстріляно від 100 тис. до 200 тис. осіб

«Барбаросса» план кодова назва плану воєнної операції фашистської Німеччини

проти СРСР, згідно з яким війна проти СРСР повинна була

стати «блискавичною», тобто закінчитися перемогою в дуже

короткий термін, до того як супротивник зможе мобілізувати та

розгорнути свої головні сили

Бліцкріг «блискавична війна» тактика нацистської Німеччини ведення

швидкоплинної війни, перш ніж противник встигне

мобілізувати свої основні сили

Велика Вітчизняна війна війна між СРСР та Німеччиною з 22 червня 1941 р. по

9 травня 1945 р. Розпочалася нападом Німеччини та її союзників на СРСР, а закінчилась капітуляцією Німеччини

Вервольф ставка А.Гітлера в Україні неподалік від Вінниці

Вермахт назва збройних сил нацистської Німеччини

Волинська різня обопільні етнічні чистки українського і польського населення

здійснені УПА та польською Армією Крайовою у 1943 р. під

час Великої Вітчизняної війни на Волині

Голокост загибель значної частини єврейського населення Європи в ході

систематичного переслідування і знищення його нацистами та

їхніми пособниками в Німеччині й на захоплених територіях у

1933-1945 рр. Загинуло 6 млн. євреїв з 10 млн., що проживали в

Європі

Гестапо таємна державна поліція нацистської Німеччини, що боролася з

противниками нацистського режиму

Депортація примусове виселення з постійного місця проживання окремих

осіб чи цілих народів

Дистрикт «Галичина» адміністративна одиниця у складі генерал-губернаторства

Польща, у період Німецької окупації

Друга світова війна найбільший військовий конфлікт в історії людства, що тривав з

1 вересня 1939 р. по 2 вересня 1945 р. Розпочалася Друга

світова війна нападом Німеччини на Польщу, а закінчилася

капітуляцією союзника Німеччини Японії

Евакуація вивезення населення, поранених, полонених, а також матеріальних засобів з місцевостей, що перебувають під загрозою нападу або загарбання ворогом, стихійного лиха

Карпатський рейд рейд у Карпатських горах радянських партизан на чолі з

С.Ковпаком, який розпочався 12 червня 1943 р.

Колабораціонізм співпраця з окупаційною владою

Крайова армія польські націоналістичні партизанські військові формування,

що ставили за мету відновити Польську державу. Припинили

існування в січні 1945 р.

Людова армія польські комуністичні партизанські військові формування, що

ставили за мету відновлення не залежної Польщі й

встановлення там радянської влади. Армія людова мала

підтримку від СРСР. Припинила існування в червні 1944 р.

Мобілізація переведення збройних сил держави, промисловості, транспорту

та інших галузей економіки на воєнний стан

Нацизм (націонал-

соціалізм) політична ідеологія Німеччини у час третього Рейху

Новий порядок жорстокий режим, установлений німецько-фашистськими

загарбниками на окупованій території України та в інших

частинах СРСР, що супроводжувався масовими розстрілами і

депортацією місцевого населення

Нюрнберзький процес міжнародний судовий процес на колишніми керівниками

нацистської Німеччини, який проходив у м. Нюрнберг з

листопада 1945 р. по жовтень 1946 р.

«Ост» план таємний план нацистської Німеччини з проведення освоєння й німецької колонізації земель Східної Європи. План передбачав

винищення частини місцевого населення і перетворення решти

на рабів

Остарбайтери «східні робітники» – німецький термін для означення осіб,

вивезених гітлерівцями в роки Другої світової війни на

примусові роботи до Німеччини із східних окупованих

територій

Пакт Молотова-

Ріббентропа назва таємного додаткового протоколу до договору про

ненапад між СРСР та Німеччиною, підписаного у Москві 23

серпня 1939 р. наркомом закордонних справ СРСР В.

Молотовим та міністром закордонних справ Німеччини А. фон

Ріббентропом

Партизани добровільні збройні формування, які ведуть зб боротьбу з існуючим режимом. Термін стосовно подій Другої світової війни на теренах України застосовується переважно щодо радянської течії в русі Опору. У партизанському русі (радянському) на Україні брали участь більше 3 тис. євреїв. Невелика кількість євреїв була і в українському (Українська повстанська армія) та польському (Армія Крайова) націоналістичних партизанських загонах

Поліська Січ українські партизанські збройні формування, створені Тарасом

Бульбою-Боровцем улітку 1941 р., що вели боротьбу як проти

німецьких, так і проти радянських військ

Радянізація система заходів, спрямованих на встановлення радянської

влади, побудову соціалістичного суспільства за економічною та

політичною моделлю СРСР у західноукраїнських землях

«Рейкова війна» назва операції радянських партизан.

Рейхскомісаріат Україна адміністративна одиниця нацистської окупаційної влади,

яка охоплювала значну частину українських та білоруських земель.Очолював Е.Кох. Центром Рейхскомісаріату Україна було м.Рівне

Репатріація повернення на батьківщину колишніх полонених, біженців,

вимушених переселенців

Рух Опору антифашистський національно-визвольний рух у роки Другої

світової війни проти окупантів

Трансністрія адміністративна одиниця на Південно-Західній Україні, яка під

час окупації перебувала під владою Румунії

Третій рейх інша назва нацистської Німеччини (1933-1945 рр.)

Українська головна

визвольна рада (УГВР)вищий керівний орган національно-визвольної боротьби

українського народу, який був обраний у липні 1944 р. на

установчих зборах представників націоналістичних політичних

сил, метою яких було проголошення самостійної України

Українська повстанська

армія (УПА) українське військово-політичне формування, що діяло в

Україні у 40-х-50-х роках і у ході війни вело боротьбу як проти

фашистської Німеччини, так і проти радянських військ. Очолив

УПА Роман Шухевич (прізвисько Тарас Чупринка)

ТЕМА 27. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ 1945 – НА ПОЧАТКУ 1950-Х рр

Відбудова 1) відновлення зруйнованого під час бойових дій; 2) період в історії країн, що зазнали значних матеріальних втрату результаті Другої світової війни.

«Вісла» операція здійснена польським урядом у квітні-серпні 1947 р. депортації залишків українського населення Закерзоння на захід і північ Польщі з метою його асиміляції та знищення баз діяльності

ОУН-УПА. У ході операції було переселено близько 150 тис.

українців, а УПА зазнала великих втрат. Операція була

узгоджена з керівництвом СРСР.

Ждановщина ідеологічна кампанія в СРСР, розгорнута у 1946-1949 рр. у

галузі науки, літератури, культури та мистецтва, у ході якої

були піддані нищівній критиці діяльність інститутів історії

України та історії української літератури, творчих спілок,

редакцій газет і журналів, видатних діячів української культури

– письменників, композиторів, режисерів тощо. Назва походить

від прізвища секретаря ЦК ВКП(б) з питань ідеології

А.Жданова

Космополітизм теорія і практика, в основу яких покладено тезу про

пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінностями

окремої нації

Лисенківщина політична кампанія з переслідування групи генетиків і

тимчасової заборони генетики. Назву кампанія отримала від

прізвища радянського академіка Т. Лисенка

Організація Об’єднаних

Націй (ООН) міжнародна організація, створена у 1945 р. з метою підтримки

миру та безпеки у світі. УРСР була співзасновницею ООН

План Маршалла програма економічної допомоги країнам Європи після Другої

світової війни, висунута держсекретарем США

Дж.Маршаллом. СРСР відмовився від цієї допомоги

Радянізація система заходів, спрямованих на встановлення радянської

влади, побудову соціалістичного суспільства за економічною та

політичною моделлю СРСР у західноукраїнських землях

«Справа лікарів» кримінальна справа проти групи високопоставлених

радянських лікарів, звинувачених у змові і вбивстві ряду

радянських лідерів. Витоки кампанії відносяться до 1948 р.,

коли лікар Лідія Тимащук звернула увагу компетентних органів

на відхилення у лікуванні А.Жданова, що призвело до смерті

пацієнта. Кампанія закінчилася одночасно зі смертю Й.Сталіна

у 1953 р., після чого з обвинувачених було знято звинувачення

та звільнено від переслідувань

«Холодна війна» термін «холодна війна» вперше вжито на початку XIV ст.

кастильським принцем Хуаном Мануелем – полководцем і письменником. Розмірковуючи про тривалу боротьбу між християнами і мусульманами на Іберійському (Піринейському) півострові,. Мануель зокрема зазначав, що «гарячі» і «холодні» війни відрізняються тим, як вони закінчуються. «Гарячі» війни закінчуються або загибеллю, або миром, а «холодні війни» не приносять ні миру, ні честі тому, хто їх розпочав. Термін «Х.в.» застосовується для характеристики подій, пов’язаних з протистояння між двома наддержавами (СРСР і США) з кінця 40-х років до початку 90-х років XX ст. Поняття «холодної війни» включає в себе пропагандистську війну, активну участь у регіональних конфліктах, боротьбу за впливи в «третьому світі», економічну війну, технічну блокаду, гонку озброєнь.

ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1953-1964 РР.)

Відлига назва періоду перебування М.Хрущова при владі в СРСР (1954-

1964 рр.), що характеризувався політикою десталінізації,

політичною реабілітацією і непослідовністю реформ

Волюнтаризм соціально-політична діяльність, що характеризується

суб’єктивними бажаннями, рішеннями окремих осіб чи груп

осіб

Десталінізація процес ліквідації наслідків сталінізації, який розпочався у

СРСР після смерті Й.Сталіна

Дисидентство опозиційний рух проти панівного державного ладу,

протистояння офіційній ідеології та політиці

Карибська криза напружене протистояння СРСР та США у 1962 р. з приводу

розміщення радянських ядерних ракет на Кубі

Кукурудзяна кампанія надпрограма М.Хрущова – спроба вирішити проблему з

кормами худоби, збільшивши обсяги виробництва кукурудзи,

але зменшивши посіви пшениці та інших цінних культур в

Україні. «Кукурудзяна епопея» набула надмірно великих

розмірів. У 1963 р. «цариця полів» зайняла 40% усіх посівних

площ

Лібералізація пом’якшення політичного режиму, вільнодумство

Науково-технічна

революція (НТР)процес якісного перетворення продуктивних сил на основі

досягнень науки і техніки

Надпрограма у

Тваринництві надпрограма М.Хрущова, метою якої було за 3-4 роки

наздогнати США у виробництві м’яса, молока та масла на душу

населення. У результаті завищені плани здачі продукції

тваринництва призвели до зменшення поголів’я худоби

Постіндустріальне суспільство нове суспільство, ведуча роль у якому буде

належати науці, теоретичним та експериментальним інститутам.

Раднаргоспи (Ради

народного господарства)територіальні органи управління, створені у 1957 р.

замість галузевих міністерств, які помітно поліпшили керування

економікою регіонів, але призвели до розриву зв’язків між

окремими галузями

Реабілітація політична виправдання, поновлення доброго імені чи репутації

несправедливо обвинуваченої, обмовленої або засудженої

особи

Українська робітнича

селянська спілка (УРСС)українська підпільна організація, заснована на Львівщині

у 1959 р. Л.Лук’яненком. УРСС ставила за мету побудову

незалежної радянської соціалістичної держави

Цілинна епопея надпрограма М.Хрущова з освоєння цілинних земель, у якій взяло участь 80 тис. українських юнаків та дівчат

Шістдесятники нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики

попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали

про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з

того, що «…поезія має бути поезією, а не агітацією у

віршованій формі»

ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ

(1965-1985 рр.)

Волюнтаризм (від лат. моїипїаз – воля) –

1) теорія, згідно з якою воля є першоосновою Й творцем дійсності, основним чинником у психічному житті людини всупереч розумові;

2) соціально-політична діяльність, яка, нехтуючи об’єктивні закони історичного розвитку, керується суб’єктивними бажаннями й довільним рішенням осіб, які її здійснюються.

Госпрозрахунок

(господарський

розрахунок) система економічних відносин, за якої підприємства

одержують певну самостійність, відшкодовують витрати на

виробництво продукції своїми доходами, розпоряджаються

прибутком, матеріально стимулюють якісну працю робітників;

поєднує централізоване керівництво з певною господарською

самостійністю підприємств

Дефіцит перевищення попиту над пропозицією товарів та послуг

(відсутність певних товарів та послуг на ринку)

Застій період правління Л.Брежнєва (1964-1982 рр.), який

характеризувався політикою, що заперечувала будь-які спроби

оновлення суспільства, консервувала існуючий режим,

наслідком чого стало наростання кризи радянського ладу

Золота п’ятирічка восьма п’ятирічка у СРСР 1966-1970 рр., яку назвали

найкращою на останні 30 років

«Інтернаціоналізм чи

русифікація?» надрукована у 1965 р. книга І.Дзюби, у якій автор засуджує

політику русифікації

Комітет державної

безпеки (КДБ) орган державного управляння у сфері забезпечення державної

безпеки СРСР. Утворений у березні 1954 р.

Консерватизм прихильність традиційним цінностям, стабільності,

несприйняття радикальних реформ та перетворень

Косигінська економічна

Реформа економічна реформа голови Ради Міністрів СРСР О.Косигіна,

яка розпочалася у 1965 р. Суть нових підходів полягала у

розширенні самостійності підприємств та переведення їх на

госпрозрахунок

«Розвинутий соціалізм» концепція, висунута у 1967 р. і закріплена у преамбулі

Конституції СРСР 1977 р.

«Лихо з розуму» складений у 1967 р. В.Чорноволом документальний збірник

арештів радянською владою української інтелігенції 1965-1966

рр. За цю книгу В.Чорновіл був ув’язнений на три роки

Неосталінізм часткова реанімація сталінської командно-адміністративної

системи у часи правління у СРСР Л.Брежнєва

Номенклатура панівна партійна еліта в СРСР, що цілком контролювала всі

сфери життя суспільства

Поетичне кіно український кінематограф 1960-1970-х рр., представлений

С.Параджановим, І.Миколайчуком, Ю.Іллєнком тощо

Правозахисник кожен, хто сповідує філософію верховенства прав людини,

висловлює власні думки та виступає на захист прав людини

Празька весна період політичної лібералізації у Чехословаччині 1968 р., який

закінчився введенням у країну військ СРСР

Самвидав у СРСР неофіційне копіювання і розповсюдження творів, не

схвалених радянським режимом

Стагнація застій в економічному розвитку

Українська Гельсінська

Група (УГГ) створена у Києві 1976 р. громадська організація сприяння

виконанню Гельсінських угод, які були підписані СРСР 1975 р.

Очолив УГГ М. Руденко. До складу входили О.Бердник,

генерал П.Григоренко, Л.Лук’яненко, І.Кандиба, М.Маринович

та ін., усього 37 осіб. Завдання УГГ: ознайомлювати українське

суспільство з Декларацією прав людини ООН, збирати докази

порушення владою прав людини, домагатися безпосереднього

контакту України з іншими країнами, акредитації у республіці

представників закордонної преси, вільного обміну інформацією

та ідеями. До 1980 р. майже три чверті УГГ отримали терміни

ув’язнення від 10 до 15 років. Решті дозволено було емігрувати

ТЕМА 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991рр.)

Багатопартійність політична система, при якій у державі може існувати безліч

політичних партій

Відчуження зона (30-ти

кілометрова зона) непридатна для прожиття територія України внаслідок аварії на ЧАЕС

Гласність політика радянського керівництва часів перебудови, яка

передбачала максимальну відвертість та правду в діяльності

державних і громадських організацій, а також дієву і активну

форму участі громадської думки в демократичному вирішенні найважливіших проблем країни

Декларація офіційний документ, де проголошуються основні принципи

політики держави чи програмні положення партій та

організацій

Інфляція зростання цін внаслідок додаткового випуск грошових знаків

Народний Рух України

(НРУ) українська громадсько-політична організація, утворена у

вересні 1989 р. на чолі з І.Драчем. Основні засади НРУ:

демократизація суспільства, досягнення суверенітету України, економічна самостійність…

«Нове мислення» система поглядів, кон-цепція політичної діяльності, яка сприяє об’єктивному усвідомленню соціальних реалій сучасної доби, масштабів глобальних проблем. Серцевиною нового мислення є положення про приорітет загальнолюдських цінностей та визнання того, що в сучасних умовах війна як знаряддя політики повинна бути виключена з життя суспільства. Концепція «нового мислення» активно впроваджу-валася у життя генеральним секретарем ЦК КПРС М.Горбачовим. «Нове мислення» сприя¬ло закінченню «холодної війни».

Перебудова курс, проголошений М.Горбачовим після приходу 1985 р. до

влади у СРСР, який передбачав реформування економіки (від командно-адміністративної до ринкової), демократизацію суспільства і гласність в управлінні державою, відкритість зовнішньої політики, зближення з Заходом, відмову від силових методів розв’язання міжнародних проблем тощо

Плюралізм політичний свобода діяльності різноманітних політичних партій та громадських організацій

Прискорення політика радянського керівництва часів перебудови, яка

передбачала розробку довгострокових заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток країни, широке впровадження досягнень НТР, реорганізацію управлінської структури тощо

Путч заколот 19 серпня 1991 р. у Москві щодо відновлення старих

порядків у СРСР. Путч очолили віце-президент СРСР Г.Янаєв, прем’єр-міністр СРСР В.Павлов, міністр внутрішніх справ СРСР Б.Пуго, міністр оборони Д.Язов. Влада перейшла до Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС). Був оголошений надзвичайний стан в окремих регіонах СРСР. 23 серпня 1991 р. заколот зазнав поразки

Референдум народне волевиявлення; прийняття того чи іншого політичного рішення безпосередньо народом, голосуванням

Ринкові відносини економічні відносини, які засновані на засадах вільного

підприємництва, різних форм власності, законах попиту та

пропозиції тощо. За ринкових відносин державне втручання в економіку є обмеженим

Суверенітет верховенство та незалежність влади у внутрішніх та зовнішніх питаннях

Українська Гельсінська

Спілка (УГС) українська громадсько-політична організація, заснована у

Львові 1988 р. на чолі з Л.Лук’яненком. УГС поставила собі за мету продовжувати правозахисну діяльність колишньої

Української Гельсінської Групи, що діяла у другій половині 70- х рр. ХХ ст.

Українська

республіканська партія

(УРП) перша українська некомуністична політична партія, утворена у 1990 р. на базі Української Гельсінської Спілки на чолі з

Л.Лук’яненком

Страйк форма боротьби, яка полягає в ко¬лективному відмовленні робітників і службовців від праці з пред’явленням роботодавцю або урядові економічних чи політичних вимог.

Купони відрізна частина цінних паперів, із поданням якої у встановлений строк мають сплачуватися проценти; замінник грошей.

ТЕМА 31. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Верховна Рада України єдиний законодавчий орган влади в Україні, який

складається з 450 обраних народних депутатів

Верховний Суд України вищий орган судової влади в системі судів України

Загальної юрисдикції

Гіперінфляція швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що

веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення

платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків

Грошова емісія додатковий випуск в обіг грошових знаків

Девальвація пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної)

грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних

металів

Дефіцит бюджету перевищення видатків бюджету над доходами

Дефолт нездатність країни сплачувати за своїми борговими

зобов’язаннями

Депопуляція процес вимирання, швидкого скорочення, виродження, занепаду певного етносу, населення певного регіону, країни

Диференціація суспільства соціальне розшарування суспільства за майновою,

освітньою та іншими ознаками.

Інтеграція процес взаємного зближення й пристосування економічної, фінансової та інших політик різних держав на взаємовигідних основах.

Інавгурація церемонія вступу на посаду голови держави (президента)

Інфляція зростання цін внаслідок додаткового випуск грошових знаків

Кабінет Міністрів

України вищий орган виконавчої влади в Україні

Конституційний Договір політико-правова угода між Верховною Радою України та

Президентом України про основні засади організації і

функціонування державної влади і місцевого самоврядування в

Україні на період до прийняття нової Конституції України. Цей

документ укладено 8 червня 1995 р. у м. Києві і підписано

Головою Верховної Ради України О. О. Морозом та

Президентом України Л. Кучмою

Конституція основний закон держави, який визначає державний устрій,

порядок і принципи функціонування органів державної влади,

виборчу систему, права та обов’язки громадян тощо

Мажоритарна виборча

Система виборча система, за якою враховуються голоси виборців,

подані за кандидата, який одержав більшість голосів у

конкретних виборчих округах

Мажоритарно-

пропорційна виборча

система виборча система, за якою половина депутатів обиралася

одномандатними виборчими округами, інша половина – за

списками кандидатів у депутати від політичних партій на

основі пропорційного представництва

Помаранчева революція різноманітні акти громадської непокори в Україні,

Організовані прихильниками В.Ющенка – основного кандидата від опозиції на виборах Президента України у листопаді 2004 р. Акції розпочалися 22 листопада 2004 р. як реакція на масові

фальсифікації виборів. 3 грудня 2004 р. Верховний Суд

України прийняв рішення про переголосування ІІ туру виборів

Президента України, у якому перемогу здобув В.Ющенко.

Таким чином, «Помаранчева революція» закінчилася

перемогою В.Ющенка, який став Президентом України

Президент України глава держави, обраний усенародним голосуванням

Приватизація зміна державної та інших форм публічної власності на

приватну

Пропорційна виборча

Система виборча система, за якої депутатські мандати розподіляються

між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів

виборців у багатомандатному окрузі. Чим більший відсоток

голосів отримала партія, тим більший відсоток депутатських

місць вона матиме у парламенті

Референдум народне волевиявлення; прийняття того чи іншого політичного

рішення безпосередньо народом, голосуванням

Рада Європи міжнародна організація 47 держав у європейському просторі.

Членство організації відкрите для всіх європейських держав,

які визнають принцип верховенства права і гарантують основні

права і свободи людини для своїх громадян

Ринкові відносини економічні відносини, які засновані на засадах вільного

підприємництва, різних форм власності, законах попиту та

пропозиції тощо. За ринкових відносин державне втручання в

економіку є обмеженим

Помаранчева революція (жовтень-грудень 2004 р.) – це мирні багаточисельні

протестні виступи населення проти фальсифікації’ результатів президентських виборів 2004 р., за проведення демократичних і соціально-економічних реформ. Наслідком революції стало встановлення парламентсько-прези¬дентської форми правління й обрання Пре¬зидентом України Віктора Ющенка. Але його правління не виправдало сподівання більшості громадян України. Декларовані реформи так і не були проведені.

Співдружність

Незалежних

Держав(СНД) регіональна міжнародна організація, до якої увійшли більшість

пострадянських країн. СНД створена 8 грудня 1991 р. як

економічний та політичний союз Росії, України і Білорусі. 21

грудня 1991 р. на умовах Алма-Атинської угоди до СНД

приєдналось ще 8 колишніх республік СРСР

Тіньова економіка господарська діяльність, яка розвивається поза державним

обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній

статистиці (несплата податків, приховування доходів, доходи

від заборонених видів діяльності тощо)

Євромайдан, революцій Гідності (листопад 2013 – лютий 2014 рр.) – національно-

патріотичні, протесті акції вУкраїні проти режиму В. Януковича, передусім проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Спроба влади придушити мирний протест призвела до кривавих сутичок, жертвами яких стали більше сотні людей Наслідком протесту стала втеча В. Януковича, прихід до влади демократичних сил, збройна агресія Росії і роздмухування нею сепаратистських рухів у різних регіонах України.

Небесна сотня це узагальнююча назва за¬гиблих учасників революції Гідності. 21

лютого 2014 р. офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Євромайдану. Цього дня на Майдані відбулось прощання із загиблими повстанцями, яких ужалобних промовах назвали «Небесною сотнею». Під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня «Пливе кача…».

Сепаратизм у буквальному перекладі з латинської це слово означає «відділятися», «виокремлюватися». У політичному розумінні сепаратизм – це прагнення частини держави відокремитися, відділитися від цілого. Будь- яка держава може стати жертвою сепаратизму. Проте не варто плутати його з національ¬но-визвольним рухом народів. Часто причиною сепаратизму в політиці є культурно-етнічний поділ країни. Як правило, сепаратистські рухи супроводжуються зброй¬ною боротьбою нечисленних угруповань, що підтримуються ззовні.

Антитерористична операція (АТО) – збройний конфлікт на території Донецької і

Луганської областей України, з одного боку – організованими та керованими з РФ незаконними збройними формуваннями Донецької і Луганської «народних республік», визнаних те-рористичними організаціями, за підтримки регулярних військових частин РФ та з іншо¬го боку – українськими правоохоронцями із залученням Збройних сил України. Складова частина Російсько-української війни. Початок проведення АТО було проголошено 15 квітня 2014 р.

Анексія це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжна¬родним правом анексія – один з видів агресії, що спричиняє міжнародно-правову відповідальність.

Тимчасово окупована територія – це офіційний статус території, яка незаконно

окупована, відторгнута від іншої країни.

Розробка сайтів - Віталій Ткач